Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Dla rodziców

 • Wychowanie bez przemocy

  Podstaw? zbudowania pozytywnej wi?zi z dzieckiem jest wychowanie go bez przemocy. Wiemy, ?e mo?na wychowa? dziecko bez klapsów, krzyków i potrz?sania. Zapraszamy do lektury artyku?ów, które pozwol? Ci odpowiedzie? na pytania jak to zrobi?.

  WI?CEJ
 • Ci??a - co pomaga, co szkodzi

  Przed Tob? 9 miesi?cy oczekiwania na dziecko.  Zach?camy Ci? do tego, aby? zadba?a o siebie i dziecko ju? teraz.  Ju? w ci??y masz wp?yw na zdrowie swojego malucha – warto, ?eby? wiedzia?a co mo?e zaszkodzi? Tobie i dziecku, a tak?e co pozytywnie wp?ywa na rozwój dziecka w tym okresie.

  WI?CEJ
 • Twoje dziecko i Ty

  Tutaj znajdziesz artyku?y nt. rozwoju dziecka, a tak?e na temat opieki nad dzieckiem od pierwszych chwil po narodzinach, oraz post?powania w ró?nych sytuacjach towarzysz?cych wychowaniu malucha.

  WI?CEJ
 • Bezpiecze?stwo dziecka

  Ka?dego dnia wiele maluchów trafia do szpitala z powodu ró?nych urazów. Do wielu z nich dochodzi w domu, poniewa? to tam dzieci sp?dzaj? najwi?cej czasu. Wi?kszo?ci wypadków mo?na unikn?? – w poni?szych artyku?ach podpowiadamy jak mo?na chroni? dziecko przed niebezpiecze?stwem.

  WI?CEJ
 • Problemy ma?e i du?e

  Bycie rodzicem stawia wyzwania, które uczymy si? pokonywa?. Czasami te wyzwania s? tak du?e, ?e zamieniaj? si? w problemy, które mog? powodowa? stres, z?o??, czasem sprawiaj?, ?e rodzice zaczynaj? w?tpi? w swoje kompetencje.

  WI?CEJ
 • Tata tak samo wa?ny!

  Cykl artyku?ów specjalnie dla tatusiów jest odpowiedzi? na ojcowsk? potrzeb? zaspokajania ciekawo?ci zwi?zanej z powi?kszeniem rodziny. Postaramy si? u?atwi? Ci podj?cie nowej roli i zrozumie? zmiany, jakie zachodz? w twojej rodzinie.

  WI?CEJ
 • Jak sp?dza? czas z dzieckiem?

  Dowiedz si? co sprawia niemowlakowi przyjemno??, jak wraz z wiekiem mo?esz pomoc swojemu dziecku odkrywa? ?wiat.

  WI?CEJ
 • Rodzicielski stres i emocje

  Stres towarzyszy nam bez wzgl?du na to czy mamy dziecko czy nie… Jednak bycie rodzicem ma?ego dziecka cz?sto przysparza dodatkowego stresu – szczególnie je?li wychowujemy nasze pierwsze dziecko.

  WI?CEJ
 • Bardzo m?odzi rodzice

  Masz na?cie lat i nied?ugo zostaniesz Mam?/Tat?? A mo?e ju? jeste? rodzicem? Ten dzia? jest dla Ciebie!

  WI?CEJ
 • Rodzice Rodzicom

  W tym dziale oddajemy g?os rodzicom. Zamieszczone s? tu wywiady i rozmowy, listy, apele w których rodzice dziel? si? swoimi do?wiadczeniami i przemy?leniami na temat wychowania dzieci, roli matki i roli ojca, nawi?zywania relacji z dzieckiem i wiele innych. Zapraszamy do lektury!

  WI?CEJ