Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Dla profesjonalistów

  • Programy profilaktyczne

    Opisy polskich i zagranicznych programów profilaktycznych,  które skupione s? na pracy z rodzicami najm?odszych dzieci.

    WI?CEJ