Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Bardzo m?odzi rodzice

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

Odczuwasz szcz??cie i spokój na my?l o Maluszku, który za chwil? pojawi si? w Twoim ?yciu?

A mo?e wr?cz przeciwnie – towarzyszy Ci przera?enie i poczucie zagubienia, a od chwili, gdy okaza?o si?, ?e b?dziesz mie? dziecko masz wra?enie, ?e Twoje ?ycie wywróci?o si? do góry nogami…?

Wiemy, ?e bycie nastoletnim rodzicem jest sytuacj? niezwyk?? - zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego otoczenia. Poni?ej przedstawiamy artyku?y, które mamy nadziej?, ?e pomog? Ci odpowiedzie? na Twoje pytania. 

Je?li nie znlazla?/e? odpowiedzi na swoje pytanie Pami?taj, ?e mo?esz te? do nas napisa? na adres poradnia@dobryrodzic.pl (wi?cej infromacji o poradni internetowej).

Zawsze te? mo?esz zadzowni? pod numer 116 111 - bezp?atny telefon zaufania dla dzieci i m?odzie?y (wi?cej informacji o telefonie znajdziesz na stronie www.116111.pl

 

Czy jestem w ci??y? O objawach ci??y

Ci??a, co robi?? O pierwszych chwilach po tym, gdy dowiedzia?a? si?, ?e b?dziesz mam? 

Ci??a, a szko?a - co dalej?

Prawo, a nastoletnie rodzicielstwo - o czym warto wiedzie?