Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Dla rodziców

 • Wychowanie bez przemocy

  Podstaw? zbudowania pozytywnej wi?zi z dzieckiem jest wychowanie go bez przemocy. Wiemy, ?e mo?na wychowa? dziecko bez klapsów, krzyków i potrz?sania. Zapraszamy do lektury artyku?ów, które pozwol? Ci odpowiedzie? na pytania jak to zrobi?.

  WI?CEJ
 • Ci??a - co pomaga, co szkodzi

  Przed Tob? 9 miesi?cy oczekiwania na dziecko.  Zach?camy Ci? do tego, aby? zadba?a o siebie i dziecko ju? teraz.  Ju? w ci??y masz wp?yw na zdrowie swojego malucha – warto, ?eby? wiedzia?a co mo?e zaszkodzi? Tobie i dziecku, a tak?e co pozytywnie wp?ywa na rozwój dziecka w tym okresie.

  WI?CEJ
 • Twoje dziecko i Ty

  Tutaj znajdziesz artyku?y nt. rozwoju dziecka, a tak?e na temat opieki nad dzieckiem od pierwszych chwil po narodzinach, oraz post?powania w ró?nych sytuacjach towarzysz?cych wychowaniu malucha.

  WI?CEJ
 • Bezpiecze?stwo dziecka

  Ka?dego dnia wiele maluchów trafia do szpitala z powodu ró?nych urazów. Do wielu z nich dochodzi w domu, poniewa? to tam dzieci sp?dzaj? najwi?cej czasu. Wi?kszo?ci wypadków mo?na unikn?? – w poni?szych artyku?ach podpowiadamy jak mo?na chroni? dziecko przed niebezpiecze?stwem.

  WI?CEJ
 • Problemy ma?e i du?e

  Bycie rodzicem stawia wyzwania, które uczymy si? pokonywa?. Czasami te wyzwania s? tak du?e, ?e zamieniaj? si? w problemy, które mog? powodowa? stres, z?o??, czasem sprawiaj?, ?e rodzice zaczynaj? w?tpi? w swoje kompetencje.

  WI?CEJ
 • Tata tak samo wa?ny!

  Cykl artyku?ów specjalnie dla tatusiów jest odpowiedzi? na ojcowsk? potrzeb? zaspokajania ciekawo?ci zwi?zanej z powi?kszeniem rodziny. Postaramy si? u?atwi? Ci podj?cie nowej roli i zrozumie? zmiany, jakie zachodz? w twojej rodzinie.

  WI?CEJ
 • Jak sp?dza? czas z dzieckiem?

  Dowiedz si? co sprawia niemowlakowi przyjemno??, jak wraz z wiekiem mo?esz pomoc swojemu dziecku odkrywa? ?wiat.

  WI?CEJ
 • Rodzicielski stres i emocje

  Stres towarzyszy nam bez wzgl?du na to czy mamy dziecko czy nie… Jednak bycie rodzicem ma?ego dziecka cz?sto przysparza dodatkowego stresu – szczególnie je?li wychowujemy nasze pierwsze dziecko.

  WI?CEJ
 • Bardzo m?odzi rodzice

  Masz na?cie lat i nied?ugo zostaniesz Mam?/Tat?? A mo?e ju? jeste? rodzicem? Ten dzia? jest dla Ciebie!

  WI?CEJ
 • Rodzice Rodzicom

  W tym dziale oddajemy g?os rodzicom. Zamieszczone s? tu wywiady i rozmowy, listy, apele w których rodzice dziel? si? swoimi do?wiadczeniami i przemy?leniami na temat wychowania dzieci, roli matki i roli ojca, nawi?zywania relacji z dzieckiem i wiele innych. Zapraszamy do lektury!

  WI?CEJ