Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Bezpiecze?stwo dziecka

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

Ma?e dzieci, szczególnie w pierwszych miesi?cach i latach swojego ?ycia, s? niezwykle wra?liwymi i kruchymi istotami. Ich cia?o jest bardzo delikatne, dlatego wymagaj? szczególnej ochrony przed niebezpiecze?stwami, na które mog? by? nara?one.
Ka?dego dnia wiele maluchów trafia do szpitala z powodu ró?nych urazów. Do wielu z nich dochodzi w domu, poniewa? to tam dzieci sp?dzaj? najwi?cej czasu. Wi?kszo?ci wypadków mo?na unikn?? – w poni?szych artyku?ach podpowiadamy jak mo?na chroni? dziecko przed niebezpiecze?stwem.

Bezpieczny maluch (Jak dba? o bezpiecze?stwo ma?ego dziecka?)

Bezpieczny dom

Bezpieczne zabawki

Bezpieczne posi?ki ma?ych dzieci

Bezpieczny plac zabaw

Bezpiecze?stwo dziecka w sieci

Zdj?cia dzieci w sieci

Bezpieczna podró? z dzieckiem

Bezpiecze?stwo dziecka na wsi

Wypadek! Co robi?? - pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci

Czy mo?na przesadzi? z dbaniem o bezpiecze?stwo dzieci?

 

Zapraszamy do zapoznania si? z broszur? "Bezpieczny Maluch - jak dba? o bezpiecze?stwo ma?ych dzieci (0-3)" w której mo?na znale?? infromacje nt.ochrony  dzieci przed urazami (upadki, skaleczenia, oparzenia, duszenie, zatrucie i inne), jak zadba? o bezpiecze?stwo dziecka w domu, na placu zabaw czy w czasie podró?y samochodem. Pobierz ulotk? >>