Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

By? ojcem, by? sob? - zaproszenie na warsztat umiej?tno?ci rodzicielskich

Je?eli jeste? ojcem dziecka w wieku 0-6 lat i chcesz dowiedzie? si? czego? wi?cej o sobie i swoim dziecku, to zapraszamy Ci? na warsztat.


Podczas spotka? b?dziemy rozmawia? o:

  • zmianach, które zachodz? w rodzinie, gdy pojawia si? dziecko
  • przyjemno?ciach i wyzwaniach zwi?zanych z ojcostwem,
  • trudnych sytuacjach byciu tat?  i jak sobie z nimi radzi?,
  • fazach rozwoju dziecka i o tym, co z tego wynika dla Ciebie jako ojca,
  • potrzebach Twoich i Twojego dziecka.

Ponadto wymienimy si? do?wiadczeniami, a to wszystko w wyj?tkowym gronie samych ojców!

 

Opinie ojców po zako?czeniu warsztatów:

„Uspokajaj?ce by?o to, ze nie tylko ja mam takie k?opoty. Wiedza, ?e inni ojcowie spotykaj? si? i radz? sobie z podobnymi problemami, pozwala mi my?le?, ze mo?e jednak nie jest tak ?le”.

„Dowiedzia?em si? wi?cej o rozwoju dziecka, ale te? o swoim miejscu w zwi?zku, w rodzinie. Mog?em to skonfrontowa? z do?wiadczeniami kolegów. Czyli zdobycie wiedzy pozwalaj?cej z nadziej? i?? dalej”.

Warsztat By? ojcem, by? sob? odb?dzie si? 2,3 kwietnia oraz 16,17 kwietnia 2016 r. w godzinach 10.00-16.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, Walecznych 59 (wej?cie B, II pi?tro), Warszawa

 

Rodziców zainteresowanych wzi?ciem udzia?u w warsztacie zapraszamy do przes?ania wype?nionego formularza zg?oszeniowego na adres warsztaty@fdn.pl lub na fax nr 22 672 65 86.

Wype?nienie i przes?anie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem si? na warsztat. Ka?da z osób wyra?aj?cych ch?? uczestnictwa powinna odby? konsultacj? kwalifikacyjn?, na któr? zostanie zaproszona telefonicznie w odpowiedzi na przes?ane zg?oszenie.

 

Pliki do pobrania