Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Ci??a - co pomaga, co szkodzi

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

Przed Tob? 9 miesi?cy oczekiwania na dziecko.  Zach?camy Ci? do tego, aby? zadba?a o siebie i dziecko ju? teraz.  Ju? w ci??y masz wp?yw na zdrowie swojego malucha – warto, ?eby? wiedzia?a co mo?e zaszkodzi? Tobie i dziecku, a tak?e co pozytywnie wp?ywa na rozwój dziecka w tym okresie. 
Zanim na dobre przyzwyczaisz si?, ?e ju? wkrótce zostaniesz mam?/tat?  mamy dla Ciebie kilka cennych i praktycznych informacji, rad i wskazówek: 

Jeste? w ci??y? Zaopiekuj si? sob?!

Okres ci??y - co pomaga, co szkodzi

FAS - P?odowy Zespó? Alkoholowy

Zespó? Dziecka Potrz?sanego

Je?li chcesz wiedzie? wi?cej - zapoznaj si? z ulotk? "Ostro?nie, dziecko!" pobierz ulotk?>>

Ulotka skierowana jest do rodziców niemowl?t: zawieraj?ca instrukcj? bezpiecznego noszenia i trzymania niemowl?cia. Zawiera informacje dotycz?ce tego, dlaczego potrz?sanie dzieckiem i szrpanie go mo?e by? niebezpieczne i mo?e powodowa? urazy.