Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Czy dziadek pójdzie do nieba? Jak rozmawia? z dzieckiem na trudne tematy, 13 czerwca

Dzieci zadaj? ró?ne pytania, cz?sto dotycz? one ?mierci czy choroby. Mog? by? one trudne dla doros?ych bo sami doro?li nie znaj? na nie odpowiedzi. S? one trudne bo nie wiedz? ile mog? powiedzie? dzieciom, jakich s?ów u?y?. Martwi? si?, czy dziecko nie przestraszy si?, czy nie jest za ma?e na „takie” tematy.

Je?eli jeste? rodzicem dziecka do 6 roku ?ycia i zastanawiasz si? jak rozmawia? z dzieckiem na temat choroby, ?mierci – zapraszamy na bezp?atne spotkanie, na którym poszukamy odpowiedzi na pytania dzieci dotycz?ce powy?szych obszarów oraz przyjrzymy si? jak mo?na zadba? o dziecko kiedy choroba, odej?cie bliskiej osoby czy zwierz?tka dotyka rodzin?, w której jest ma?e dziecko.

Termin: 13 czerwca 2016 r., godz. 17.00-19.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Si??, ul. Walecznych 59, Warszawa (wej?cie B, II pi?tro)

Zapisy pod numerem telefonu 22 616 16 69 w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie.