Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Czym jest Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci?

Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci

Fundacja Dzieci Niczyje podj??a w 2007 roku wyzwanie stworzenia kompleksowego systemu, którego g?ównym celem jest ochrona ma?ych dzieci przed krzywdzeniem poprzez psychologiczne i edukacyjne wsparcie ich rodziców, szczególnie w tych rodzinach, gdzie wyst?puj? czynniki ryzyka ?wiadcz?ce o tym, ?e do krzywdzenia mo?e doj??.

Wiele przypadków krzywdzenia najm?odszych dzieci jest wynikiem niezamierzonych dzia?a?, spowodowanych nieuwag? czy niedostateczn? wiedz? opiekunów. Czasami te? nawarstwiaj?ce si? trudno?ci, jakich do?wiadczaj? rodzice ma?ych dzieci, mog? prowadzi? do zagro?enia dobra, zdrowia czy nawet ?ycia dziecka.

W ramach prowadzonego przez Fundacj? Dzieci Niczyje programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" nawi?zano i skonsolidowano relacje z instytucjami dzia?aj?cymi lokalnie w wybranych dzielnicach Warszawy, doprowadzaj?c do wypracowania Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci (LSPKMD), który ma zapewni? skuteczn? ochron? dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbaniem.

System ten zak?ada ?cis?? wspó?prac? mi?dzy zak?adami opieki zdrowotnej, poradniami zdrowia, o?rodkami pomocy spo?ecznej, ??obkami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szko?ami rodzenia oraz organizacjami pozarz?dowymi dzia?aj?cymi na rzecz dzieci i ich rodziców/opiekunów w obr?bie danej dzielnicy. Realizacj? systemu wspiera Urz?d Miasta Sto?ecznego Warszawy.

 

W chwili obecnej LSPKMD dzia?a w nast?puj?cych warszawskich dzielnicach: Bia?o??ce, Pradze Po?udnie, Pradze Pó?noc, Rembertowie, Targówku, Wawrze, Weso?ej, ?oliborzu, Mokotowie, ?ródmie?ciu, Ochocie, Woli, Ursynowie, Wilanowie, W?ochach, Bemowie. Docelowo system swoim zasi?geim ma obj?? ca?? Warszaw?. List? instytucji z poszczególnych dzielnic mo?na znale?? tutaj.

 

Czym jest i jak dzia?a Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci?

 

1. Poziom informacji o programie "Dobry Rodzic-Dobry Start"

Pracownicy instytucji zaanga?owanych w projekt przekazuj? rodzicom ma?ych dzieci informacj? o programie "Dobry Rodzic-Dobry Start". Przekazuj? im równie? tzw. "Pakiet Dobrego Rodzica", sk?adaj?cy si? z zestawu ulotek i broszur dotycz?cych wychowania ma?ego dziecka i zawieraj?cy informacj?, gdzie w razie prze?ywania trudno?ci mo?na zwróci? si? po pomoc i wsparcie. Ponadto w instytucji dost?pne s? plakaty i ulotki informuj?ce o ofercie wsparcia dla rodziców.

 

2. Poziom identyfikacji rodzin z grupy ryzyka krzywdzenia ma?ych dzieci

W ?cis?ej wspó?pracy mi?dzy poszczególnymi instytucjami tworz?cymi LSPKMD wypracowano list? czynników ryzyka krzywdzenia ma?ych dzieci, na podstawie której opracowano ankiet? "Rodzic i Dziecko". Ankieta ta jest narz?dziem usprawniaj?cym komunikacj? mi?dzy poszczególnymi instytucjami zaanga?owanymi w realizacj? LSPKMD. Ankieta wype?niana jest dla ka?dej rodziny znajduj?cej si? pod opiek? instytucji realizuj?cej projekt. Nale?y zaznaczy?, ?e w poszczególnych instytucjach ankieta ma nieco odmienny kszta?t, w zale?no?ci od tego, które czynniki ryzyka pracownicy danej instytucji maj? szans? wychwyci?.

Je?eli w ankiecie zaznaczone zostan? co najmniej trzy czynniki ryzyka, uznaje si?, ?e rodzin? nale?y obj?? programem i zapewni? jej wsparcie. Niektóre czynniki, np. uzale?nienia, przemoc w rodzinie - nawet je?li wyst?puj? samodzielnie, wskazuj?, ?e rodzina i dziecko musz? jak najszybciej otrzyma? pomoc i wsparcie.

Ocena czynników ryzyka wyst?puj?cych ewentualnie w danej rodzinie opiera si? na wiedzy pracownika, który ankiet? wype?nia.

Ka?dej rodzinie, w której stwierdzi si? wyst?powanie czynników ryzyka zostaje zaproponowana indywidualna oferta wsparcia dostosowana do jej potrzeb. Instytucje realizuj?ce projekt wspó?pracuj? ze sob? w celu zmotywowania rodziny do skorzystania z oferowanego jej wsparcia.

 

3. Zapewnienie oferty wsparcia i pomocy

Rodziny, w których stwierdzi si? wyst?powanie co najmniej trzech czynników ryzyka krzywdzenia ma?ych dzieci zach?cane s? do skorzystania ze wsparcia w ramach programu "Dobry Rodzic-Dobry Start" w Fundacji Dzieci Niczyje lub z oferty pomocy przygotowanej przez inne instytucje.

W programie "Dobry Rodzic-Dobry Start" rodzice ma?ych dzieci mog? skorzysta? m.in. z:

  • konsultacji indywidualnych, ma??e?skich, rodzinnych z psychologiem, po?o?n?, psychiatr? lub prawnikiem;
  • warsztatów umiej?tno?ci rodzicielskich;
  • spotka? edukacyjnych;
  • Aktywnych Poniedzia?ków;
  • Wolontariusza w Rodzinie.

Szczegó?y oferty programu Dobry Rodzic-Dobry Start mo?na znale?? tutaj.

 

Realizatorom Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia sta?e wsparcie. Ka?da instytucja przed przyst?pieniem do programu bierze udzia? w szkoleniach wprowadzaj?cych dotycz?cych faz rozwojowych dziecka w wieku 0-3, podstawowych zagro?e?, rozpoznawania czynników ryzyka, procedur interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia lub zagro?enia dobra dziecka. Ponadto pracownicy zaanga?owani w realizacj? systemu mog? korzysta? z indywidualnych konsultacji, spotka? superwizyjnych oraz konferencji i szkole? w celu sta?ego podnoszenia wiedzy z zakresu najnowszych i najbardziej efektywnych metod ochrony ma?ych dzieci przed krzywdzeniem.

Opracowa?a: Renata Szredzi?ska

 

Izdebska A., Lewandowska K. (2009) Jak budowa? lokalny system profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci? "Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka" nr Nr 1 (27)2009.