Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Gdzie szuka? wsparcia?

Je?li jeste? rodzicem ma?ego dziecka, lub oczekujesz na dziecko i szukasz pomocy i wsparcia - mo?esz uzyska? j? m.in. w jednej z placówek Fundacji Dzieci Niczyje - Praskim Centrum Dziecka i Rodziny (wi?cej o naszej ofercie znajdziesz tutaj) - oferta skierowana jest do rodziców mieszkaj?cych w Warszawie i okolicach.


Je?eli jeste? rodzicem samotnie wychowuj?cym dzieci lub nale?ysz do rodziny wielodzietnej, znajdujesz si? w trudnej sytuacji ?yciowej i chcesz poszuka? wsparcia - zapoznaj si? z opisem oferty O?rodków Pomocy Spo?ecznej. Mo?e w?a?nie tam znajdziesz potrzebne wsparcie i pomoc.

 

Niezale?nie od miejsca w którym mieszkasz, mo?esz szuka? pomocy i wsparcia w poni?szych miejscach:

  • Dobry Rodzic – Dobry Start program Fundacji Dzieci Niczyje: anonimowa poradnia internetowa - poradnia@dobryrodzic.pl – na pytania rodziców odpowiedzi udzielaj?: psycholodzy, pedagodzy, po?o?na, dietetyk,
  • Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej PIERWSZY KROK: telefon zaufania dla rodziców 800 703 072 (wtorki i czwartki 17.00-21.00)

 

Dla rodziców mieszkaj?cych w Warszawie i okolicach:

Dla wszystkich rodziców ma?ych dzieci sto?eczny ratusz wyda? drug?, rozszerzon? wersj? bezp?atnego informatora miejskiego "Maluch w Warszawie" dla przysz?ych i m?odych rodziców. Jest to kompendium wiedzy o miejscach i programach skierowanych do rodziców maluchów do 5 lat. Informator mo?na pobra? w wersji elektronicznej ze strony www.um.warszawa.pl

Poni?ej znajd? Pa?stwo zamieszczone ulotki z ofert? wsparcia i pomocy dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat w dzielnicach Mokotów, ?ródmie?cie, Wawer i ?oliborz.

 

 

Dla rodziców spoza Warszawy:

W tym dziale zamieszczamy informacje o placówkach z ca?ej Polski, prowadzonych przez ró?ne instytucje, które zapewniaj? rodzicom ma?ych dzieci bezp?atn? pomoc i wparcie w zakresie wychowywania dziecka.

MAPA PLACÓWEK POMOCOWYCH


 

Pliki do pobrania