Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

IX Ogólnopolska Konferencja „Ostro?nie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci”, 8 kwietnia

IX Ogólnopolska Konferencja „Ostro?nie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci”, 8 kwietnia

 

8 kwietnia 2016 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odby?a si? ju? IX Ogólnopolska Konferencja Ostro?nie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci.

Organizatorami konferencji by?y Fundacja Dzieci Niczyje oraz Zak?ad Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy – ponad 400 profesjonalistów dzia?aj?cych na rzecz dziecka i rodziny – mieli mo?liwo?? wys?ucha? wyk?adów specjalistów z Polski oraz go?ci z zagranicy.

Wydarzenie zosta?o sfinansowane ze ?rodków Miasta Sto?ecznego Warszawy, Fundacji Veluxa i Fundacji OAK. Konferencja Ostro?nie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci odby?a si? pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawskiego Oddzia?u Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Patronat medialny nad konferencja obj?li: Medycyna Praktyczna, Termedia, oraz MEDtube

Uczestników konferencji powitali W?odzimierz Paszy?ski, Zast?pca Prezydenta m.st. Warszawy, Zofia Ma?as, prezes Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, prof. dr hab. n. med. Adam Fronczak-kierownik Zak?adu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz dr Monika Sajkowska – Prezeska Fundacji Dzieci Niczyje. 

W czasie sesji inauguracyjnej zosta? zaprezentowany wyk?ad  prof. Marinusa van IJzendoorna na temat przyczyn, konsekwencji i skali krzywdzenia ma?ych dzieci.

Sesj? plenarn? rozpocz?? wyk?ad go?cia z Norwegii Kjersti Holden, która opowiedzia?a o tym jak wspiera? rodziców odbywaj?cych kar? pozbawienia wolno?ci. Nast?pnie Ewelina Adamska i Diana Owsianka podzieli?y si? do?wiadczeniem z pracy z matkami osadzonymi z dzie?mi na przyk?adzie Zak?adu Karnego w Krzywa?cu.

Kolejne sesje mia?y charakter równoleg?ych wyk?adów: pierwsza propozycja dotyczy?a wspó?pracy interdyscyplinarnej w ochronie dziecka na podstawie do?wiadcze? Joanny Doli?skiej- Dobek, Beaty Humi?ckiej, Karoliny Mazurczak, i Renaty Szredzi?skiej z Lokalnego Sytemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci w Warszawie.

Równolegle Urszula Srzednicka- koordynator i superwizor metody 3i w Malta?skim Centrum Pomocy Niepe?nosprawnym Dzieciom i Ich Rodzicom - zaprezentowa?a intensywny program pomocy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem oparty na zabawie terapeutycznej na podstawie metody 3i. Kolejnym istotnym tematem by?a obserwacja niemowl?t. Psycholog i psychoterapeuta Katarzyna Niemczuk przedstawi?a metody i zastosowanie obserwacji w pracy z rodzin? i dzieckiem. Jednocze?nie odbywa?a si? sesja na temat depresji poporodowej i jej wp?ywu na jako?? macierzy?stwa, któr? poprowadzi?a dr Joanna Krzy?anowska-Zbucka, kierownik Oddzia?u Zapobiegania Nowotworom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a nast?pnie dr n. med. Cezary ?echowski podj?? temat wp?ywu depresji rodzica na rozwój dziecka.

Ostatnia sesja sk?ada?a si? równie? z trzech równoleg?ych bloków tematycznych. Na jednej z sesji pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje: Ewa Dziemidowicz oraz ?ukasz Wojtasik zapoznawali s?uchaczy z  tematem nowych technologii w?ród ma?ych dzieci. Kolejny blok tematyczny prowadzi?y panie psycholog i psychoterapeutki Monika Ciechomska i Magdalena Kocon-Ró?ycka, które mówi?y o budowaniu i wspieraniu poczucia niezale?no?ci i autonomii u rodziców  ma?ych dzieci. Drugim poruszonym tematem na tej sesji by? Program „Kraina ?wietlików”- pracownik Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Wi?zi w Sosnowcu Adrian Drdze? opowiada?, o podstawowym zadaniu programu, którym jest edukacja emocjonalna czyli pog??bienie przez dziecko swojej ?wiadomo?ci emocji. Nast?pnie Marta Rusek program warsztatów „Idzie rak-nieborak” mówi?cych o tym jak podj?? rozmow? z dzieckiem, gdy rodzic ma raka. Zaprezentowano równie? warsztat „Rodzina jak dru?yna” który dotyczy pracy z rodzinami wielodzietnymi. Autorkami warsztatu s? terapeutki pracuj?ce w FDN w programie „Dobry Rodzic- Dobry Start”: Marlena Tr?bi?ska-Haduch i Joanna Fejfer-Szpytko.

Jednym z ostatnich tematów sesji równoleg?ej dotyczy? roli lekarzy dentystów w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci. Maciej Michalak jako pracownik Kliniki Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddzia?em Chirurgii Czaszkowo-Szcz?kowo-Twarzowej Wojskiego Instytutu Medycznego w Warszawie zwraca? uwag? na problem krzywdzenia dzieci i na nowe zadania lekarzy i personelu gabinetu stomatologicznego. Dalej dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch u?wiadamia?a uczestników konferencji ?e zaniedbanie medyczne jest uznawane za form? krzywdzenia dziecka. Szczególn? uwag? zwraca?a na niewykonywanie szczepie? ochronnych.

Dzi?kuj?my serdecznie za udzia? w konferencji!

 

 

Pliki do pobrania