Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Jak budowa? poczucie w?asnej warto?ci u dziecka? 9 maja

Zastanawiasz si?, jak budowa? poczucie warto?ci u swojego dziecka? Chcesz, aby dobrze my?la?o o sobie, nie zniech?ca?o si? pora?kami, zna?o swoje mocne strony i potrafi?o doceni? w?asne sukcesy - te ma?e i du?e?

Je?li jeste? rodzicem ma?ego dziecka (0-6) i chcesz wiedzie?, jak budowa? poczucie warto?ci swojego dziecka, zapraszamy na spotkanie pod okiem psychologa i w gronie innych rodziców, którzy podobnie jak Ty szukaj? odpowiedzi na powy?sze pytania.

Spotkanie poprowadz? Agata Grabowska i Anna Jawoszek. Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny

 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zg?aszanie udzia?u w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie pod numerem telefonu 22 616 16 69.

 

Termin: 9 maja 2016 r., godz. 17:00-19:00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59 (wej?cie B, II pi?tro), Warszawa 

 

Organizatorem spotkania jest Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl). Spotkanie odbywa si? w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" (www.dobryrodzic.fdn.pl).

Pliki do pobrania