Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Jak sp?dza? czas z dzieckiem?

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

ARTYKU?Y

W tym dziale przygotowali?my teksty, które pomog? Wam znale?? ulubion? zabaw? na ka?dym etapie rozwoju Waszego malucha.

Dowiedz si? co sprawia niemowlakowi przyjemno??, jak wraz z wiekiem mo?esz pomoc swojemu dziecku odkrywa? ?wiat. Mo?esz dowiedzie? si? czemu zabawa jest dla nawet dla najm?odszych dzieci wa?na, a tak?e jaki wp?yw na maluchy ma telewizja.

Krótka historia programu Bookstart

Nie czytaj dziecku ksi??ek!

Z bajk? w ?wiat emocji

Bajkoterapia                    

Zabawa z dzieckiem

Wp?yw telewizji na ma?e dzieci

Zima w mie?cie

POMYS?Y NA ZABAW?

Je?li brakuje Ci pomys?ów w co bawi? si? ze swoim dzieckiem, tutaj znajdziesz inspiracj? do ciekawych aktywno?ci, które jednocze?nie nie nadwyr??? Twojego bud?etu domowego.

Jak si? bawi? z dzieckiem w pierwszym roku ?ycia?

Jak si? bawi? z dzieckiem w drugim roku ?ycia?

Jak bawi? si? z dzieckiem w trzecim roku ?ycia?

POLECAMY

Wierszyki

Masa?yki

Piosenki

Pobaw si? ze mn?

Zabawy plastyczne i manualne

Zabawy ruchowe

Zabawy paluszkowe