Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Koalicja

Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci zosta?a powo?ana przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Jej g?ównym celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesn? profilaktyk? i prac? z rodzicami ma?ych dzieci.

Koalicja powsta?a w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" Fundacji Dzieci Niczyje, który skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz profesjonalistów pracuj?cych z ma?ymi dzie?mi i ich rodzicami: pracowników s?u?by zdrowia, pomocy spo?ecznej, ??obków, organizacji pozarz?dowych i in.

 

Do udzia?u w Koalicji zapraszamy instytucje i organizacje dzia?aj?ce na rzecz ma?ych dzieci i ich rodziców/opiekunów, takie jak:

 • instytucje i organizacje rz?dowe i pozarz?dowe,
 • media lokalne i ogólnopolskie,
 • firmy komercyjne i inne podmioty, które wspieraj? lub podejmuj? dzia?ania maj?ce na celu ochron? ma?ych dzieci przed krzywdzeniem.

 

Cele koalicji:

1.    podniesienie ?wiadomo?ci spo?ecznej na temat problemu krzywdzenia ma?ych dzieci,
2.    propagowanie idei profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci.

 

Zadania Koalicji:

 • wymiana dobrych praktyk: dzielenie si? wiedz? na temat efektywnych dzia?a? podejmowanych na rzecz ochrony ma?ych dzieci przed krzywdzeniem,
 • wspó?praca przy realizacji inicjatyw, maj?cych na celu profilaktyk? krzywdzenia ma?ych dzieci,
 • dystrybucja informacji nt. dzia?a? podejmowanych w Polsce i zagranic? na rzecz ochrony ma?ych dzieci przed krzywdzeniem,
 • gromadzenie i udost?pnianie informacji na temat oferty placówek w ca?ej Polsce, zajmuj?cych si? pomoc? dzieciom do 6 roku ?ycia oraz ich opiekunom.
 • wymiana informacji na temat realizacji dobrych praktyk w obszarze ochrony najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem.

 

Oferta dla Koalicjantów:

 • mo?liwo?? uczestniczenia w bezp?atnych szkoleniach i konferencjach organizowanych w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start",
 • mo?liwo?? otrzymywania publikacji i materia?ów szkoleniowych wydawanych w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start",
 • mo?liwo?? otrzymywania i wspó?tworzenia Newslettera, zawieraj?cego informacje nt. szkole? i wydarze? zwi?zanych z tematyk? przeciwdzia?ania przemocy wobec ma?ych dzieci,
 • promowanie dzia?a? koalicjantów dotycz?cych profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci na stronie internetowej www.dobryrodzic.fdn.pl,
 • mo?liwo?? korzystania z konsultacji telefonicznych/mailowych zespo?u ekspertów z Fundacji Dzieci Niczyje, w zakresie organizowania pomocy ma?emu dziecku i jego opiekunom.

 

Zadania koalicjantów:

Promowanie wiedzy nt. profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci i wychowania bez przemocy poprzez:

 • zamieszczenie informacji dla rodziców na stronie internetowej  i w instytucji prowadzonej przez Koalicjanta. Informacja powinna dotyczy? mo?liwo?ci uzyskania pomocy i wsparcia w przypadku trudno?ci jakie prze?ywaj? w zwi?zku z opiek? i wychowaniem ma?ego dziecka (FDN dysponuje wzorem tekstu i plakatu promuj?cych te zagadnienia – mog? one stanowi? inspiracje dla w?asnego tekstu/plakatu lub mog? by? u?yte przez Koalicjanta),
 • zamieszczenie na stronie internetowej informacji o placówkach, w których rodzic mo?e bezp?atnie uzyska? wsparcie i pomoc  (FDN dysponuje baz? placówek pomocowych na ternie ca?ej Polski – mo?e ona s?u?y? jako informacja dla rodziców),
 • zamieszczenie na swojej stronie internetowej baneru informuj?cego o przynale?no?ci do koalicji na rzecz profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci,
 • przesy?anie rocznego sprawozdania z dzia?a? na rzecz profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci.

Pragniemy, aby dzia?ania Koalicjantów zaowocowa?y realizacj? wielu inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich, które przyczyni? si? do profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci.

 

Lista Koalicjantów

Przyst?p do Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci