Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Dla profesjonalistów

  • Program sta?owy

    Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza studentów ostatnich lat i absolwentów psychologii, pedagogiki i innych kierunków spo?ecznych ukierunkowanych na prac? z rodzin? do odbycia rocznego sta?u w programie w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny w programie Dobry Rodzic – Dobry Start.

    WI?CEJ