Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Dla profesjonalistów

  • Czym jest Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci?

    Opis dzia?ania Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci prowadzonego przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach programu "Dobry Rodzic-Dobry Start", w ramach którego nawi?zano i skonsolidowano relacje z instytucjami dzia?aj?cymi lokalnie w wybranych dzielnicach Warszawy.

    WI?CEJ
  • Partnerzy

    W ramach LSPKMD instytucje pomocy spo?ecznej, ochrony zdrowia, placówki opieku?cze, policja, s?u?ba kuratorska oraz inne organizacje dzia?aj?ce na rzecz ochrony dzieci na danym obszarze wspó?pracuj? w zakresie identyfikacji i wsparcia rodziców ma?ych dzieci.

    WI?CEJ