Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci - podr?cznik dla realizatorów

Niniejszy podr?cznik jest podsumowaniem dzia?a? Fundacji Dzieci Niczyje podj?tych w ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci (LSP) rozpocz?tego w 2007 roku w Warsza­wie. Dzia?ania w ramach LSP prowadzone s? we wspó?pracy z Urz?dem m.st. Warszawy, urz?dami poszczególnych dzielnic, zak?adami opieki zdrowotnej, o?rodkami pomocy spo?ecznej, ??obkami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami i organizacjami maj?cymi kontakt z rodzinami z ma?ym dzieckiem.

W publikacji opisujemy do?wiadczenia z prowadzenia tego pierwszego w Polsce systemowego, interdyscyplinarnego i lokalnie dzia?aj?cego rozwi?zania, które chroni najm?odsze dzieci przed krzywdzeniem. Za?o?enia LSP zaproponowane przez fundacj? ewoluowa?y przez ostatnie 8 lat jego funkcjonowania w Warszawie, a obecny kszta?t programu jest wynikiem wzajemnej wspó?pracy profesjonalistów z ca?ej Warszawy, którzy podj?li si? wspólnej budowy systemu. Po wielu latach prowadzenia Lokalnego Systemu wiemy, ?e wymaga on dalszej pracy oraz usprawniania wzajemnej komunikacji i wspó?pracy profesjonalistów na poziomie lokalnym. Jednocze?nie realizacja programu przynios?a efekty, które s? dowodem na to, ?e idea ta jest godna kontynuacji i powielania.

 

Pliki do pobrania