Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Dla rodziców

 • Ulotka "Bezpieczna wi??"

  "Od narodzin zarówno niemowl?, jak i jego rodzice/opiekunowie s? gotowi do nawi?zania wi?zi" - ulotka zawiera informacje na temat mechanizmów kszta?towania si? wi?zi mi?dzy dzieckiem a jego opiekunem.

  Pobierz
 • Ulotka "Dobry Rodzic - Dobry Start"

  "Pojawienie si? dziecka w rodzinie to czas rado?ci, ale tak?e czas trudnych wyzwa? zwi?zanych z now? rol?, zm?czeniem, poczuciem niepewno?ci, w?asnej niekompetencji!" - ulotka zawiera informacje na temat metod radzenia sobie ze stresem rodzicielskim. 

  Pobierz
 • Ulotka "Uwa?aj!"

  Nawet najbardziej kochaj?cy i troskliwi rodzice czasem odczuwaj? frustracj? i trac? kontrol? nad w?asnymi emocjami, co mo?e prowadzi? do zachowa? krzywdz?cych dziecko. Broszura przedstawia niektóre trudno?ci, jakich mog? do?wiadcza? rodzice. Dostarcza tak?e informacji, gdzie mog? oni szuka? porady i wsparcia.

  Pobierz
 • Broszura "Zabawa to podstawa"

  Czym dla dziecka jest dobra zabawa? Jak bawi? si? z dzieckiem, ?eby samemu te? czerpa? z tego rado??? Broszura przedstawia kilka wskazówek, które mog? pomóc rodzicom urozmaici? czas sp?dzany z dzieckiem.

  Pobierz
 • Broszura "Zamiast klapsów"

  Broszura zawiera informacje na temat tego, jak z szacunkiem i mi?o?ci? wyznacza? dziecku granice: jak wychowywa? dziecko bez klapsa? jak rozmawia? z ma?ym dzieckiem i jak skutecznie stawia? granice?

  Pobierz
 • Broszura "Stres - poradnik dla rodziców ma?ych dzieci"

  Broszura pomo?e rodzicom rozpozna? ?ród?a stresu, który mo?e im przeszkadza? w dobrym rodzicielstwie. Znajduj? si? w niej wskazówki, w jaki sposób radzi? sobie z trudno?ciami. Poradnik pomo?e tak?e rodzicom lepiej zrozumie? uczucia dzieci.

  Pobierz
 • Ulotka "Bezpieczny maluch"

  Ulotka nt. bezpiecze?stwa najm?odszych dzieci (0-3): jak chroni? dzieci przed urazami (upadki, skaleczenia, oparzenia, duszenie, zatrucie i inne), jak zadba? o bezpiecze?stwo dziecka w domu, na placu zabaw czy w czasie podró?y samochodem.

  Pobierz
 • Ulotka "Nie b?d? oboj?tny wobec przemocy"

  Ulotka opisuje najwa?niejsze objawy ?wiadcz?ce o tym, ?e dziecko do?wiadcza przemocy. Ulotka informuje tak?e o tym, co mo?na zrobi?, by pomóc dziecku do?wiadczaj?cemu przemocy.

  Pobierz
 • Ulotka "Ostro?nie, dziecko"

  Ulotka dla rodziców zawieraj?ca instrukcj? bezpiecznego noszenia i trzymania niemowl?cia. Zawiera informacje dotycz?ce tego, dlaczego potrz?sanie dzieckiem i szrpanie go mo?e by? niebezpieczne i powodowac urazy.

  Pobierz