Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Nasza oferta

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? programu Dobry Rodzic - Dobry Start, skierowan? do rodziców dzieci w wieku od 0 do 6. roku ?ycia.  

 

W Centrum Dziecka i Rodziny im. A. Margolis-Edelman nasi specjali?ci udzielaj? konsultacji indywidualnych, organizuj? warsztaty umiej?tno?ci rodzicielskich oraz tematyczne spotkania edukacyjne, wspólne zabawy z dzie?mi oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci i rodziców. Szczegó?y dotycz?ce oferty znajduj? si? poni?ej: