Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

O blisko?ci i zaufaniu, 21 maja, Warszawa

Je?li jeste?cie rodzicami, a Wasze ?cyie kr?ci si? wokó? dzieci i codziennych spraw?
Ci??ko Wam pogodzi? wszystkie domowe obowi?zki, brakuje Wam czasu dla siebie? Ro?nie mi?dzy Wami stres i napi?cie? Coraz trudniej rozmawia? Wam o w?asnych potrzebach, wzajemnych oczekiwaniach?

Po?wi??cie swój czas na bezp?atny, jedniodnowy warsztat, na którym porozmawiamy o blisko?ci, mi?o?ci, zaufaniu, nami?tno?ci i w?adzy w zwi?zku. B?dzie to czas na porozmawianie o sprawach wa?nych dla Waszego zwi?zku i na wymian? do?wiadcze? z innymi parami.

Termin: 21 maja 2016 r. (sobota), godz. 10-16.
Miejsce: Klub Mam na Ursynowie, ul. Lasek Brzozowy 2

Na warsztat zapraszamy bez dzieci.
Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.
Zapisy: na stronie Klubu Mam na Urysnowie b?d? pod numerem  tel. 792 765 790

Realizatorzy: Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia oraz Fundacja Razem przez Macierzy?stwo.

Zapraszamy serdecznie !