Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Ojcowie mundurowi - raport z bada?

Zapraszamy do zapozania si? z wynikami bada? przeprowadzonych w?ród ojców pracuj?cych w wojsku oraz policji, zrealizowane w ramach projektu „By? tat?”, umo?liwi?o bardziej wnikliwe przyjrzenie si? tej grupie i okre?lenie specyfiki trudno?ci ojców mundurowych zwi?zanych z wychowaniem dzieci.

Model ojcostwa zmienia si? z tradycyjnego, ograniczaj?cego rol? m??czyzny do ?ywiciela rodziny na wspó?czesny, w którym ojcowie coraz bardziej anga?uj? si? w opiek? nad dzie?mi. Nadal jednak pokutuje prze?wiadczenie, ?e to g?ównie kobiety odpowiedzialne s? za wychowanie dzieci, a m??czy?ni – za zaspokojenie potrzeb materialnych rodziny. Ojcowie s? równie? postrzegani przez spo?ecze?stwo jako mniej zdolni do zajmowania si? dzie?mi, czego efektem mo?e by? mniejsza wi?? ojców z dzie?mi (W?odarczyk, 2014).

W przypadku ojców pe?ni?cych s?u?b? mundurow? relacja z dzie?mi mo?e by? dodatkowo os?abiona ze wzgl?du na cz?ste roz??ki, a tak?e stosowany przez nich autorytatywny styl wychowania dzieci. Ojcowie mundurowi s? bardziej sk?onni do egzekwowania zasad i stosowania kar fizycznych ze wzgl?du na wpojone przez wojsko czy policj? warto?ci, takie jak rzetelno??, obowi?zkowo??, odpowiedzialno??, honor czy lojalno??, a tak?e bezwzgl?dne przestrzeganie regulaminów i wykonywanie rozkazów. Wysokie oczekiwania wzgl?dem dzieci, nacisk na absolutne pos?usze?stwo oraz surowe metody dyscyplinowania wprowadzaj? wyra?ny dystans mi?dzy ojca a dziecko (Pancare, 2015).

Ca?? tre?? raportu znajd? Pa?stwo poni?ej.

Pliki do pobrania