Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Po pierwsze nie zmuszaj! Co zrobi? gdy dziecko nie chce je??? - warsztat dla rodziców

Na warsztat zapraszamy rodziców dzieci od 0 do 6 roku ?ycia, którzy zadaj? sobie pytania zwi?zane z tym jak i czym karmi? swoje dziecko. Rodziców, którzy interesuj? si? aspektami dotycz?cymi prawid?owego ?ywienia oraz tym, co robi?, gdy dziecko odmawia jedzenia, bawi si? nim, chce je?? tylko ulubione potrawy lub je za ma?o...

Warsztaty odbywaj? si? w grupie kilkunastu rodziców. Zaj?cia prowadzimy metod? warsztatow?, wykorzystujemy rozmowy na forum, ?wiczenia w grupach, bazujemy na do?wiadczeniach osobistych.

W trakcie warsztatu porozmawiamy o tym:

  • Jak prawid?owo skomponowa? diet? kilkulatka;
  • Jakie s? przyczyny najcz?stszych problemów z jedzeniem dziecka – niech?? do jedzenia, jedzenie tylko ulubionych potraw, zabawa przy jedzeniu, zaparcia, itd.;
  • Jakie s? sposoby na kszta?towanie prawid?owych nawyków ?ywieniowych u dziecka;
  • Jak zach?ci? dziecko do jedzenia;
  • Dlaczego rodzicom tak bardzo zale?y na tym, aby ich dziecko jad?o;
  • Czy warto je?? przy wspólnym stole i do czego jest to potrzebne dziecku i rodzinie.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich, dla których powy?ej poruszone kwestie s? wa?ne, chc? o nich porozmawia? i dowiedzie? si? co o nich s?dz? inni rodzice.

Zaj?cia odbywaj? si? w trybie weekendowym – dwie soboty. Udzia? w nich jest bezp?atny.

 

Termin: 2 i 9 kwietnia 2016 r. w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25, Warszawa

 

Rodzice w zaj?ciach uczestnicz? bez dzieci. W trakcie warsztatu nie zapewniamy opieki dzieciom.

Rodziców zainteresowanych wzi?ciem udzia?u w warsztacie zapraszamy do przes?ania wype?nionego formularza zg?oszeniowego na adres warsztaty@fdn.pl lub na fax nr 22 672 65 86.

Pliki do pobrania