Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Problemy ma?e i du?e

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

Bycie rodzicem stawia wyzwania, które uczymy si? pokonywa?. Czasami te wyzwania s? tak du?e, ?e zamieniaj? si? w problemy, które mog? powodowa? stres, z?o??, czasem sprawiaj?, ?e rodzice zaczynaj? w?tpi? w swoje kompetencje.

Problemy z jakimi spotka? si? mo?e rodzic s? ró?ne: obawa o to, ?e nasz maluch nie rozwija si? zgodnie z oczekiwaniami,  ?e zbyt du?o p?acze, ?e nie chce spa? w nocy… Ka?dy problem jest wa?ny dla rodziców, którzy go do?wiadczaj?. Poni?ej przedstawiamy artyku?y, które pomog? Wam pokona?, czy „oswoi?” problemy. 

Strata dziecka

P?acz dziecka

SOS dla rodziców niejadka

Kiedy maluch nie chce spa?

Ratunku! Moje dziecko gryzie i drapie!

Jak zadba? o dziecko w czasie rozwodu?

Rodzicielstwo po rozwodzie 

Nag?a ?mier? ?ó?eczkowa (SIDS = Sudden Infant Death Syndrom)

Czy moje dziecko cierpi na autyzm?

Jak dba? o dziecko z autyzmem?

Ma?e dziecko z ADHD