Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Projekt "Dom bez klapsa" - zako?czony!

W styczniu 2013 r. zako?czy? si? 2-letni projekt Smack-free home for each child (Dom bez klapsa dla ka?dego dziecka), który by? realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne III.

Fundacja Dzieci Niczyje realizowa?a projekt wraz z 3 zagranicznymi partnerami: Establishment Centre Dardedze z ?otwy, Social Activities and Practices Institute z Bu?garii i Children Suport Centre z Litwy.

G?ównym celem projektu by?o zwi?kszenie ?wiadomo?ci rodziców ma?ych dzieci (0-3 lata) na temat negatywnych konsekwencji stosowanie kar fizycznych i innych krzywdz?cych zachowa? wobec dzieci oraz przekazanie im praktycznej wiedzy o pozytywnych metodach wychowawczych.

Cel ten zosta? zrealizowany poprzez dzia?ania skierowane do rodziców – warsztaty, 2 animowane filmiki oraz publikacje.

Filmiki dost?pne s? tutaj:

http://www.youtube.com/watch?v=ppupDNxwtJs

http://www.youtube.com/watch?v=B5DhGuWRJeY

W krajach partnerskich zrealizowane zosta?y kampanie oparte na przekazach kampanii Dobry Rodzic - Dobry Start przeprowadzonej przez Fundacj? Dzieci Niczyje w 2009 roku. Bu?garskim, ?otewskim i litewskim rodzicom zosta?y udost?pnione materia?y edukacyjne: broszury, ulotki, plakaty oraz naklejki, a tak?e spoty telewizyjne i radiowe.

Wi?cej informacji o kampaniach mo?na znale?? na stronach partnerów:

http://www.sapibg.org/dobar-roditel-dobar-start

http://www.pozityvitevyste.lt/lt/socialines-kampanijos/86-socialine-kampanija-saugok-mane-as-mazas
http://paligsvecakiem.lv/kampana/

W ramach projektu przeprowadzone zosta?y równie? dzia?ania skierowane do profesjonalistów: szkolenia, seminaria i konferencje. Ponadto zosta?a przygotowana publikacja z przyk?adami dobrych praktyk.

Wi?cej informacji o konferencjach w 2011 i 2012 roku znajduje si? tutaj:

http://dobryrodzic.fdn.pl/iv-ogolnopolska-konferencja-profilaktyka-krzywdzenia-malych-dzieci

http://dobryrodzic.fdn.pl/v-ogolnopolska-konferencja-profilaktyka-krzywdzenia-malych-dzieci-0

Publikacja jest dost?pna tutaj:

http://fdn.pl/nowa-publikacja-pt-jak-wspierac-rodziny-z-malymi-dziecmi-przyklady-inspirujacych-praktyk

Trzeci? grup? docelow? projektu byli decydenci - przedstawiciele w?adz lokalnych i centralnych maj?cy wp?yw na kszta?towanie polityki spo?ecznej. Decydentom zosta? przekazany raport o sytuacji rodzin z ma?ymi dzie?mi, aby na jego podstawie mogli tworzy? skuteczne strategie dzia?a? na rzecz rodziny.

Raport o sytuacji rodzin w Polsce znajduje si? tutaj:

http://fdn.pl/nr-1-38-2012-raport-male-dzieci-w-polsce