Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Przedszkolaki w sieci. Korzy?ci i zagro?enia wynikaj?ce z bycia online, 18 kwietnia

Chcesz wiedzie?:

* jak wykorzysta? internet do zabawy z dzieckiem?
* z jakich stron www mo?e korzysta? Twoje dziecko?
* ile czasu mo?e sp?dzi? w sieci i jak mo?esz to kontrolowa??
* na jakie zagro?enia internetowe mo?e natkn?? si? Twoje dziecko?
* jak zadba? o bezpiecze?stwo dzieci korzystaj?cych z internetu?
* kim jest Necio?

Je?li jeste? rodzicem/opiekunem dziecka w wieku 0-6 lat i chcesz zna? odpowiedzi na powy?sze pytania, zapraszamy na spotkanie w gronie innych rodziców.

Spotkanie prowadzi pedagog/cybernetyk – Marcin So?odki. Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

 

Termin: 18 kwietnia 2016 r., godz. 17.00 - 19.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59 (wej?cie B, II pi?tro)

Zapisy pod numerem telefonu 22 616 16 69 w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie.

Pliki do pobrania