Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Przygotowanie dziecka do przedszkola, 6 czerwca

* Twoje dziecko we wrze?niu ma rozpocz?? swoj? przygod? z przedszkolem?

* Nie wiesz jak si? do tego przygotowa? i jak przygotowa? na to nowe do?wiadczenie swoje dziecko?

* S?yszysz od innych rodziców opowie?ci o pierwszych dniach w przedszkolu i wzrasta? mo?e w Tobie l?k i niepewno??: „jak przebiegnie proces adaptacji u mojego dziecka?”, „czy poradzi sobie z rozstaniem ze mn? i z domem?”, „ jak ja to prze?yj??”

 

Je?li jeste? rodzicem ma?ego dziecka (2,5 – 3 lata) i chcesz wiedzie?, jak przygotowa? siebie i dziecko na rozpocz?cie przedszkola, zapraszamy na spotkanie pod okiem psychologa i w gronie innych rodziców, którzy podobnie jak Ty szukaj? odpowiedzi na powy?sze pytania.

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

Termin: 6 czerwca 2016 r., godz. 17.00-19.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, Warszawa (wej?cie B, II pi?tro)

 

Zapisy pod numerem telefonu 22 616 16 69 w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie.

Pliki do pobrania