Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Rodzice Rodzicom

Artyku?y nt. wychowania bez przemocy

Tutaj tak?e zapraszamy rodziców do dzielenia si? swoim czasem i do?wiadczeniem z innymi rodzicami: Chesz zrobi? co? dla innych? Podzieli? si? swoim do?wiadczeniem? Zosta? Wolontariuszem w Rodzinie>> 

Dowiedz si? wi?cej o Rodzicielskich Bankach Czasu

Zapraszamy do lektury: 

Wywiady z rodzicami:

 

Apel Mamy (Po?o?na=Doula=Przyjació?ka)

Noszenie jest mi bliskie

Rodzice maj? g?os

Kluby Mam w Warszawie i okolicach