Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Rodzicielski stres i emocje

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

Stres towarzyszy nam bez wzgl?du na to czy mamy dziecko czy nie… Jednak bycie rodzicem ma?ego dziecka cz?sto przysparza dodatkowego stresu – szczególnie je?li wychowujemy nasze pierwsze dziecko.  Nie sposób ca?kowicie wyeliminowa? stres i negatywne emocje z naszego ?ycia, jednak maj?c pod opiek? malucha powinni?my stara? si? nad nimi panowa?. Tylko jak to zrobi?? Jak zapanowa? nad w?asnymi emocjami i stresem? 
W artyku?ach, które znajdziecie poni?ej, podpowiemy Wam jak poradzi? sobie w nowej sytuacji tu? po narodzinach malucha, oraz jak dzia?a? jako wprawiony rodzic, tak by codzienno?? nie powodowa?a niepotrzebnej frustracji i z?o?ci, a by?a czasem sp?dzonym szcz??liwie.

 

"Mam do??!" – co mo?esz zrobi? dla siebie, by za?egna? rodzicielski stres?

Jak radzi? sobie ze stresem?

Jak okie?zna? z?o??? 

Sztuka relaksu – czyli co zrobi?, ?eby nie da? si? zwariowa?…

Zapraszamy do zapoznania si? z broszur? "Stres - poradnik dla rodziców ma?ych dzieci", któr? mo?na pobra? tutaj>>

Broszura pomo?e rodzicom rozpozna? ?ród?a stresu, który mo?e im przeszkadza? w dobrym rodzicielstwie. Znajduj? si? w niej wskazówki, w jaki sposób radzi? sobie z trudno?ciami. Poradnik pomo?e tak?e rodzicom lepiej zrozumie? uczucia dzieci.