Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Tata tak samo wa?ny!

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

Znajdziesz tutaj tak?e artyku?y, które mog? Ci pomóc pokona? problemy, jakie si? pojawi?y lub mog? si? pojawi? w zwi?zku z narodzinami Twojego dziecka: by? mo?e Twoja partnerka prze?ywa trudne chwile po urodzeniu dziecka, by? mo?e odczuwasz stres, nie mo?esz odnale?? si? w nowej sytuacji… 

Zamie?cili?my tutaj materia?y, które mamy nadziej? pomog? Ci odnale?? si? w tej nowej dla ciebie sytuacji lub pomog? podj?? decyzj? o szukaniu wsparcia w specjalnie do tego przygotowanych organizacjach.

Je?li w?ród zaproponowanych artyku?ów nie znalaz?e? odpowiedzi na swoje pytania, napisz do nas: poradnia@dobryrodzic.pl

 

B?dziesz tatusiem!

Najtrudniejszy pierwszy raz…..czyli witaj w domu maluchu!

Maluch i tata - o relacji mi?dzy ojcem, a dzieckiem

Gdy rado?? gdzie? znika......o depresji poporodowej

Dzielny, samodzielny tata

Wywiad z Tomaszem Bu?hakiem, uczestnikiem grupy wsparcia i rozwoju dla ojców

 

Zamieszczamy równie? materia? dotycz?cy konkursu fotograficznego Tata, ja i sport, który zorganizowali?my z my?l? o dzielnych tatach, którzy potrafi? w ciekawy sposób sp?dza? czas ze swoimi dzie?mi.