Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Twoje dziecko i Ty

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

Bycie rodzicem to wa?ne zadanie, które stawia i b?dzie stawia? przed Tob? wiele wyzwa?.  Opieka i wychowanie malucha poka?? Ci, ?e wszystkiego trzeba si? powoli nauczy?: jak zajmowa? si? male?stwem, jak rozwija? jego ciekawo??, jak uczy? go samodzielno?ci itd.
Tutaj przedstawiamy Wam artyku?y, które pomog? Wam dowiedzie? si? wi?cej na temat opieki nad dzieckiem od pierwszych chwil po narodzinach, oraz post?powania w ró?nych sytuacjach towarzysz?cych wychowaniu malucha.

Najtrudniejszy pierwszy raz…..czyli witaj w domu maluchu!

Mamo, Tato, rosn?! O rozwoju dziecka w pierwszych latach ?ycia

L?k separacyjny - nie taki straszny, jak go maluj?

Twoje dziecko i Ty: rozwój dziecka w wieku 0-3 lata

Twoje dziecko i Ty: rozwój dziecka w wieku 4-6 lat

To moje! O potrzebie w?asno?ci u dzieci

Jak chroni? malucha?, czyli par? s?ów o szczepieniach obowi?zkowych

Seksualno?? dziecka

Dlaczego warto rozmawia? z dzieckiem o seksualno?ci?

Jak przygotowa? SIEBIE do rozmów z dzieckiem na temat seksualno?ci?

Dieta malucha

Czym skorupka za m?odu nasi?knie - o roli wczesnego programowania metabolicznego dla zdrowia waszego dziecka

Pi?legnowanie zdrowych nawyków ?ywieniowych od pierwszych chwil

Dobry start - jak z sukcesem rozpocz?? rozszerzanie diety ma?ego dziecka?

Nowe smaki w diecie dziecka - czyli czego nie wolno robi?!

Przytulanki - dlaczego wczesny dotyk jest tak wa?ny

Maluch i mama - o blisko?ci i jej budowaniu mi?dzy dzieckiem a mam?

Spotkanie z nocnikiem (po?egnanie z pieluszk?)

"Ty leniuchu!", czyli o wpisywaniu i uwalnianiu dziecka od grania ról 

"Ja siama/ja siam", czyli o samodzielno?ci maluchów 

Od kiedy i w jakie prace domowe w??cza? dziecko?

Wiecznie u?miechni?ty rodzic - to nie dzia?a!

Adaptacja dziecka do przedszkola

Na co zwróci? uwag? przy wyborze przdszkola?

Bilanse zdrowia dziecka w wieku 2-6 lat

By? bli?niakiem

Czy i jak rozmawia? z dzieckiem o ?mierci bliskiej osoby