Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Wsparcie na starcie - jak stymulowa? rozwój ma?ego dziecka do 1 roku ?ycia

Wsparcie na starcie to nowy warsztat w ofercie programu Dobry Rodzic-Dobry Start. Zapraszamy oboje rodziców wspólnie z ma?ymi dzie?mi (do 1 roku ?ycia).

Podczas zaj?? porozmawiamy z rodzicami o oczekiwaniach, przyjemno?ciach i wyzwaniach zwi?zanych z rodzicielstwem. Poruszymy temat budowania wi?zi z dzieckiem i zastanowimy si? jak stymulowa? rozwój ma?ego dziecka. Istotn? cz??ci? warsztatu b?dzie równie? temat granic oraz stymulacja rozwoju ma?ego dziecka (od kiedy warto rozmawia? i na jakie tematy, jakie ksi??eczki czyta? dziecku).

Zach?camy do wysy?ania formularzy zg?oszeniowych!

 

Termin: 7,8 i 14,15 maja 2016 r. w godzinach 10.00 - 13.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59, Warszawa (wej?cie B, II pi?tro)


Rodziców zainteresowanych wzi?ciem udzia?u w warsztacie zapraszamy do przes?ania wype?nionego formularza zg?oszeniowego na adres warsztaty@fdn.pl lub na fax nr 22 672 65 86.

Pliki do pobrania