Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Wychowanie bez przemocy

Artyku?y nt. opieki i wychowania ma?ych dzieci

Ka?dy z rodziców wypracuje swój w?asny styl wychowania, ju? od pierwszych chwil ?ycia dziecka dzia?ania rodzica s? wa?ne: od samego pocz?tku pokazujemy dziecku jakie zachowania wzbudzaj? w nas rado??, a jakie z?o??.

Podstaw? zbudowania pozytywnej wi?zi z dzieckiem jest wychowanie go bez przemocy. Wiemy, ?e mo?na wychowa? dziecko bez klapsów, krzyków i potrz?sania. Poni?ej znajdziesz artyku?y, które pozwol? Ci odpowiedzie? na pytania jak to zrobi?. 

Ten dzia? jest dla tych z Was, którzy cho? nie stosuj? klapsów, czy krzyków czuj?, ?e czasami nie daj? rady – mamy nadziej?, ?e przygotowane wskazówki u?atwi? Wam pozostanie przy pozytywnym rodzicielstwie.

Ten dzia? jest tak?e dla tych z Was, którzy stosuj? kary fizyczne, ale  czuj?, ?e w klapsie podarowanym maluchowi jest "co? nie tak". Zapraszamy Ci? do lektury poni?szych artyku?ów – mamy nadziej?, ?e znajdziesz w nich odpowiedz na swoje w?tpliwo?ci, a co wa?niejsze poznasz metody wychowawcze stosowane "zamiast klapsa".

Co zamiast klapsa? - film dla rodziców

Stop dla klapsa!

Co zamiast klapsa? 

Stop dla potrz?sania dzieckiem

Jak zach?ca? dziecko do wspó?pracy?

Pochwa?y maj? moc!

Budowanie poczucia w?asnej warto?ci u dziecka

Czym s? granice i jak z sukcesem stawia? je dziecku? 

Co zamiast krzyku - jak mówi? do dziecka, ?eby nas s?ucha?o?

Jak powiedzie? dziecku "NIE"?

 

Zapraszamy do zapoznania si? z broszur? "Zamiast klapsa - jak z szacunkiem i mi?o?ci? wyznacza? dziecku granice" pobierz broszur?>>

Wi?cej o wychowaniu bez kar fizycznych znajdziesz na stronie kampanii Dzieci?stwo bez Przemocy www.dziecinstwobezprzemocy.pl


Zapraszamy do obejrzenia materia?u, w którym eksperci FDN wyja?niaj?, dlaczego stosowanie klapsów jest z?e