Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Aktywne Poniedzia?ki

Aktywne Poniedzia?ki dla rodziców i maluchów

Je?li jeste? rodzicem maluszka od 1. do 3. roku ?ycia i:

  • czujesz, ?e nie mo?esz sobie da? rady z wychowaniem/opiek? nad swoim dzieckiem;
  • prze?ywasz stres, k?opoty;
  • nie wiesz jak sp?dza? czas z dzieckiem;
  • chcesz spotka? z innymi rodzicami, maj?cych podobne problemy;

zapraszamy na Aktywny Poniedzia?ek, czyli dzie? wspólnych zabaw dla rodziców z dzie?mi. Proponujemy spotkania m.in. w Klubiku Ma?ego Odkrywcy, zabawy z chustami, wspólne malowanie, jak i inne brykanki, skakanki i swawole!

W bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu uczymy si? jak przyjemnie i po?ytecznie sp?dza? czas ze swoim dzieckiem. U?ywamy rzeczy, które ka?dy z nas ma na wyci?gni?cie r?ki, takich jak: garnki, miski, makaron, ry?, patyczki, gazety, woda, butelki. Ka?dy dzie? zaczynamy od powitalnej piosenki, podczas której dzieci i rodzice zapoznaj? si? ze sob?. Zabawy wspólne przeplatamy zaj?ciami, podczas których ka?dy rodzic ma czas tylko dla swojego maluszka. Wspólnie ?piewamy, malujemy, lepimy.

 

 

Dzieci uwielbiaj?:

  • przesypywa? groch, fasol?, piasek z jednego pude?ka do drugiego,
  • miesza?, przelewa?, wi?za? i rozpl?tywa?,
  • konstruowa? budowle z pude?ek, butelek, pojemników, klocków,
  • tworzy? swoje ma?e arcydzie?a, np. korale z makaronu, obrazki z plasteliny, wzory ze stempelków.

Spotykamy si?, ?eby wymieni? si? do?wiadczeniami i uczy? czego? nowego, bez oceniania i porównywania. Staramy si? odczytywa? potrzeby dziecka i odpowiada? na nie. W trakcie zaj?? rodzice maj? okazj? do nieskr?powanej zabawy z dzieckiem, a maluchy do spotka? z rówie?nikami. Zawsze znajdzie si? tak?e czas na ciekawe dyskusje z innymi rodzicami, a tak?e rozmow? z psychologiem.

Zaj?cia maj? na celu wzmocnienie wi?zi mi?dzy dzieckiem i rodzicem, dlatego przeznaczone s? wy??cznie dla rodziców i ich dzieci (w zaj?ciach nie mog? uczestniczy? opiekunki, czy te? opiekunowie z dalszej rodziny dziecka). Podczas zaj?? wykorzystywane s? równie? farby, plastelina, kredki.

 

Spotykamy si? co dwa tygodnie w poniedzia?ki. Zaczynamy o godzinie 10.00, a zaj?cia trwaj? ok. 2 godzin. Prosimy o zabranie ubrania na zmian? dla dzieci poniewa? podczas zabawy czasami maluchy si? mocz?, czy brudz?.

UWAGA! Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zg?aszanie udzia?u w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie pod numerem telefonu 22 616 16 69.

Terminy najbli?szych Aktywnych Poniedzia?ków:

9 i 23 maja

6 i 20 czerwca

Miejsce:

Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych 59 (wej?cie B, II pi?tro), Warszawa

 

Zach?camy do skorzystania z bazy pomys?ów na zabawy z dzie?mi:

Masa?yki

Piosenki

Wierszyki

Zabawy plastyczne i manualne

Zabawy ruchowe

Zabawy paluszkowe

Bezpłatne pliki do pobrania