Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Co zamiast klapsa? - film dla rodziców

Wybieganie na ulic?, nieustanne k?ótnie z rodze?stwem czy rzucanie si? na pod?og? w supermarkecie. Takie zachowania potrafi? wyprowadzi? z równowagi niejednego rodzica.W odpowiedzi na potrzeb? rozwijania umiej?tno?ci wychowawczych rodziców Fundacja Dzieci Niczyje przygotowa?a animowany film prezentuj?cy, jak bezpiecznie radzi? sobie z trudnymi zachowaniami najm?odszych.

Podczas ogl?dania kilkuminutowego filmu rodzice mog? w ?atwy i przyjazny sposób dowiedzie? si?, jak nie straci? panowania nad sob?, gdy dziecko zachowuje si? niezgodnie z ich oczekiwaniami oraz jak komunikowa? si? z maluchem, by zach?ci? go do wspó?pracy. Jednak przede wszystkim animacja pokazuje, jakie metody wychowawcze nale?y stosowa? zamiast tradycyjnego klapsa, który krzywdzi dziecko.

Film Zamiast klapsa jest propozycj? dla rodziców, którzy czuj?, ?e w trudnych sytuacjach trac? kontrol? nad swoim zachowaniem - mówi Magdalena Kosicka, psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje - Animacja w skrócie podpowiada, jak zapanowa? nad sob? i nie uderzy? malucha, jak pomóc zarówno sobie jak i dziecku - dodaje Kosicka.

Film Zamiast klapsa jest autorskim pomys?em opracowanym przez ekspertów Fundacji Dzieci Niczyje w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start". Dost?pny jest bezp?atnie. Film powsta? jako dzia?anie projektu "Dom bez klapsa" realizowanego w ramach programu Daphne. Autorem animacji jest firma Yummy Factory. Scenariusz opracowa?a Fundacja Dzieci Niczyje.

 

 

Oce? film Zamiast klapsa >>