Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Czym jest Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci?

Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci

Fundacja Dzieci Niczyje podjęła w 2007 roku wyzwanie stworzenia kompleksowego systemu, którego głównym celem jest ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem poprzez psychologiczne i edukacyjne wsparcie ich rodziców, szczególnie w tych rodzinach, gdzie występują czynniki ryzyka świadczące o tym, że do krzywdzenia może dojść.

Wiele przypadków krzywdzenia najmłodszych dzieci jest wynikiem niezamierzonych działań, spowodowanych nieuwagą czy niedostateczną wiedzą opiekunów. Czasami też nawarstwiające się trudności, jakich doświadczają rodzice małych dzieci, mogą prowadzić do zagrożenia dobra, zdrowia czy nawet życia dziecka.

W ramach prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" nawiązano i skonsolidowano relacje z instytucjami działającymi lokalnie w wybranych dzielnicach Warszawy, doprowadzając do wypracowania Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci (LSPKMD), który ma zapewnić skuteczną ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbaniem.

System ten zakłada ścisłą współpracę między zakładami opieki zdrowotnej, poradniami zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami rodzenia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i ich rodziców/opiekunów w obrębie danej dzielnicy. Realizację systemu wspiera Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

 

W chwili obecnej LSPKMD działa w następujących warszawskich dzielnicach: Białołęce, Pradze Południe, Pradze Północ, Rembertowie, Targówku, Wawrze, Wesołej, Żoliborzu, Mokotowie, Śródmieściu, Ochocie, Woli, Ursynowie, Wilanowie, Włochach, Bemowie. Docelowo system swoim zasięgeim ma objąć całą Warszawę. Listę instytucji z poszczególnych dzielnic można znaleźć tutaj.

 

Czym jest i jak działa Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci?

 

1. Poziom informacji o programie "Dobry Rodzic-Dobry Start"

Pracownicy instytucji zaangażowanych w projekt przekazują rodzicom małych dzieci informację o programie "Dobry Rodzic-Dobry Start". Przekazują im również tzw. "Pakiet Dobrego Rodzica", składający się z zestawu ulotek i broszur dotyczących wychowania małego dziecka i zawierający informację, gdzie w razie przeżywania trudności można zwrócić się po pomoc i wsparcie. Ponadto w instytucji dostępne są plakaty i ulotki informujące o ofercie wsparcia dla rodziców.

 

2. Poziom identyfikacji rodzin z grupy ryzyka krzywdzenia małych dzieci

W ścisłej współpracy między poszczególnymi instytucjami tworzącymi LSPKMD wypracowano listę czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, na podstawie której opracowano ankietę "Rodzic i Dziecko". Ankieta ta jest narzędziem usprawniającym komunikację między poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację LSPKMD. Ankieta wypełniana jest dla każdej rodziny znajdującej się pod opieką instytucji realizującej projekt. Należy zaznaczyć, że w poszczególnych instytucjach ankieta ma nieco odmienny kształt, w zależności od tego, które czynniki ryzyka pracownicy danej instytucji mają szansę wychwycić.

Jeżeli w ankiecie zaznaczone zostaną co najmniej trzy czynniki ryzyka, uznaje się, że rodzinę należy objąć programem i zapewnić jej wsparcie. Niektóre czynniki, np. uzależnienia, przemoc w rodzinie - nawet jeśli występują samodzielnie, wskazują, że rodzina i dziecko muszą jak najszybciej otrzymać pomoc i wsparcie.

Ocena czynników ryzyka występujących ewentualnie w danej rodzinie opiera się na wiedzy pracownika, który ankietę wypełnia.

Każdej rodzinie, w której stwierdzi się występowanie czynników ryzyka zostaje zaproponowana indywidualna oferta wsparcia dostosowana do jej potrzeb. Instytucje realizujące projekt współpracują ze sobą w celu zmotywowania rodziny do skorzystania z oferowanego jej wsparcia.

 

3. Zapewnienie oferty wsparcia i pomocy

Rodziny, w których stwierdzi się występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci zachęcane są do skorzystania ze wsparcia w ramach programu "Dobry Rodzic-Dobry Start" w Fundacji Dzieci Niczyje lub z oferty pomocy przygotowanej przez inne instytucje.

W programie "Dobry Rodzic-Dobry Start" rodzice małych dzieci mogą skorzystać m.in. z:

  • konsultacji indywidualnych, małżeńskich, rodzinnych z psychologiem, położną, psychiatrą lub prawnikiem;
  • warsztatów umiejętności rodzicielskich;
  • spotkań edukacyjnych;
  • Aktywnych Poniedziałków;
  • Wolontariusza w Rodzinie.

Szczegóły oferty programu Dobry Rodzic-Dobry Start można znaleźć tutaj.

 

Realizatorom Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia stałe wsparcie. Każda instytucja przed przystąpieniem do programu bierze udział w szkoleniach wprowadzających dotyczących faz rozwojowych dziecka w wieku 0-3, podstawowych zagrożeń, rozpoznawania czynników ryzyka, procedur interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia lub zagrożenia dobra dziecka. Ponadto pracownicy zaangażowani w realizację systemu mogą korzystać z indywidualnych konsultacji, spotkań superwizyjnych oraz konferencji i szkoleń w celu stałego podnoszenia wiedzy z zakresu najnowszych i najbardziej efektywnych metod ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem.

Opracowała: Renata Szredzińska

 

Izdebska A., Lewandowska K. (2009) Jak budować lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci? "Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka" nr Nr 1 (27)2009.