Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci

Czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci to wszelkie czynniki zwiększające prawdopodobieństwo, iż dziecko doświadczy intencjonalnego lub nieintencjonalnego krzywdzenia, nieodpowiednich dla niego oddziaływań, które mogą spowodować zaburzenia w przebiegu jego rozwoju.

Są to wszelkie czynniki, których identyfikacja wskazuje na szczególną potrzebę wspierania danej rodziny z małym dzieckiem. Czynniki ryzyka mogą być związane ze środowiskiem społecznym, systemem rodzinnym, mogą leżeć po stronie rodziców, dziecka lub innych dzieci w rodzinie.

Środowisko społeczne:

• Złe warunki materialne
• Złe warunki mieszkaniowe
• Brak dbałości o higienę (osobistą, otoczenia)
• Bezrobocie
• Praca dorywcza
• Przeludnienie
• Dyskryminacja

System rodzinny:

• Samotny rodzic
• Rodzina wielodzietna
• Rodzina zastępcza/adopcyjna
• Brak uregulowanego życia domowego
• Wysoki poziom stresu
• Osoba wymagająca stałej opieki w domu
• Brak wsparcia ze strony rodziny/przyjaciół
• Przemoc w rodzinie
• Problemy w relacjach w rodzinie
• Kurator w rodzinie - w przeszłości, obecnie
• Karalność rodziców - wszczęte postępowanie/wyrok
• Interwencje policji
• Pobyty w placówkach interwencyjnych

Rodzice:

• Matka lub ojciec poniżej 18 roku życia
• Przewlekła choroba somatyczna
• Upośledzenie umysłowe rodzica
• Choroba psychiczna rodzica (depresja, inne)
• Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, inne
• Ofiary przemocy w dzieciństwie
• Przeżywanie żałoby
• Brak zainteresowania pielęgnacją dziecka
• Brak zainteresowania potrzebami dziecka
• Nie stosowanie się do zaleceń lekarza/pielęgniarki
• Depresja poporodowa

Dziecko:

• Brak opieki lekarskiej podczas ciąży
• Poród bez pomocy medycznej
• Zaburzony rozwój psychomotoryczny dziecka (do 3 roku życia)
• Brak regularnych szczepień
• Brak opieki lekarskiej nad dzieckiem
• Choroba przewlekła
• Niepełnosprawność
• Odrzucenie dziecka
• Zaniedbana higiena dziecka
• Dziecko jest głodne/wychudzone
• Nieodpowiednie ubranie dziecka
• Urazy fizyczne na ciele dziecka
• Niepokojąca relacja rodzic - dziecko (rodzic unika kontaktu z dzieckiem, nie reaguje na płacz dziecka, nie mówi do niego, nie uśmiecha się do dziecka, niechętnie bierze dziecko na ręce)
• Tzw. trudne dziecko - często płaczące, niespokojne, niejadek

Inne dzieci w rodzinie:

• Faworyzowanie jednego z dzieci
• Dzieci z różnych związków
• Partner nie będący ojcem dziecka
• Dzieci hospitalizowane (choroba przewlekła, inne)
• Dzieci niepełnosprawne
• Inne dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych/rodzinie zastępcze/rodzinie adopcyjnej

Autorka: Agnieszka Izdebska