Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Czynniki ryzyka krzywdzenia ma?ych dzieci

Czynniki ryzyka krzywdzenia ma?ych dzieci to wszelkie czynniki zwi?kszaj?ce prawdopodobie?stwo, i? dziecko do?wiadczy intencjonalnego lub nieintencjonalnego krzywdzenia, nieodpowiednich dla niego oddzia?ywa?, które mog? spowodowa? zaburzenia w przebiegu jego rozwoju.

S? to wszelkie czynniki, których identyfikacja wskazuje na szczególn? potrzeb? wspierania danej rodziny z ma?ym dzieckiem. Czynniki ryzyka mog? by? zwi?zane ze ?rodowiskiem spo?ecznym, systemem rodzinnym, mog? le?e? po stronie rodziców, dziecka lub innych dzieci w rodzinie.

?rodowisko spo?eczne:

• Z?e warunki materialne
• Z?e warunki mieszkaniowe
• Brak dba?o?ci o higien? (osobist?, otoczenia)
• Bezrobocie
• Praca dorywcza
• Przeludnienie
• Dyskryminacja

System rodzinny:

• Samotny rodzic
• Rodzina wielodzietna
• Rodzina zast?pcza/adopcyjna
• Brak uregulowanego ?ycia domowego
• Wysoki poziom stresu
• Osoba wymagaj?ca sta?ej opieki w domu
• Brak wsparcia ze strony rodziny/przyjació?
• Przemoc w rodzinie
• Problemy w relacjach w rodzinie
• Kurator w rodzinie - w przesz?o?ci, obecnie
• Karalno?? rodziców - wszcz?te post?powanie/wyrok
• Interwencje policji
• Pobyty w placówkach interwencyjnych

Rodzice:

• Matka lub ojciec poni?ej 18 roku ?ycia
• Przewlek?a choroba somatyczna
• Upo?ledzenie umys?owe rodzica
• Choroba psychiczna rodzica (depresja, inne)
• Uzale?nienie od alkoholu, narkotyków, leków, inne
• Ofiary przemocy w dzieci?stwie
• Prze?ywanie ?a?oby
• Brak zainteresowania piel?gnacj? dziecka
• Brak zainteresowania potrzebami dziecka
• Nie stosowanie si? do zalece? lekarza/piel?gniarki
• Depresja poporodowa

Dziecko:

• Brak opieki lekarskiej podczas ci??y
• Poród bez pomocy medycznej
• Zaburzony rozwój psychomotoryczny dziecka (do 3 roku ?ycia)
• Brak regularnych szczepie?
• Brak opieki lekarskiej nad dzieckiem
• Choroba przewlek?a
• Niepe?nosprawno??
• Odrzucenie dziecka
• Zaniedbana higiena dziecka
• Dziecko jest g?odne/wychudzone
• Nieodpowiednie ubranie dziecka
• Urazy fizyczne na ciele dziecka
• Niepokoj?ca relacja rodzic - dziecko (rodzic unika kontaktu z dzieckiem, nie reaguje na p?acz dziecka, nie mówi do niego, nie u?miecha si? do dziecka, niech?tnie bierze dziecko na r?ce)
• Tzw. trudne dziecko - cz?sto p?acz?ce, niespokojne, niejadek

Inne dzieci w rodzinie:

• Faworyzowanie jednego z dzieci
• Dzieci z ró?nych zwi?zków
• Partner nie b?d?cy ojcem dziecka
• Dzieci hospitalizowane (choroba przewlek?a, inne)
• Dzieci niepe?nosprawne
• Inne dzieci przebywaj?ce w placówkach opieku?czych/rodzinie zast?pcze/rodzinie adopcyjnej

Autorka: Agnieszka Izdebska