Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Dlaczego prowadzimy program sta?owy?

Program Dobry Rodzic – Dobry Start to pierwszy w Polsce kompleksowy system skierowany na wczesn? profilaktyk? krzywdzenia najm?odszych dzieci (do 6. roku ?ycia) poprzez wsparcie ich rodziców/opiekunów w wychowaniu bez przemocy. W ramach programu prowadzona jest wczesna identyfikacja rodzin zagro?onych przemoc? wobec dzieci oraz oferowany jest tym rodzinom program wsparcia w postaci: indywidualnych konsultacji i terapii, warsztatów umiej?tno?ci rodzicielskich, spotka? tematycznych, wspólnego czasu zabawy dla rodziców i dzieci oraz strony internetowe, poradni internetowej, publikacji edukacyjnych.

Program dociera do rodzin z grup ryzyka krzywdzenia ma?ych dzieci, m.in. rodzin po do?wiadczeniu przemocy, borykaj?cych si? z trudno?ciami finansowymi, uzale?nieniami, do bardzo m?odych rodziców (poni?ej 20. roku ?ycia, do rodziców samotnie wychowuj?cych dziecko). Co roku ze wsparcia programu korzysta blisko 1000 rodziców z terenu m.st. Warszawy.

 

Tak du?a skala pomocy nie by?aby mo?liwa bez pomocy sta?ystów i wolontariuszy!

 

Ponadto zdajemy sobie spraw?, jak wa?ne odpowiednie przygotowanie do przysz?ego zawodu, zwi?zanego z prac? z drugim cz?owiekiem, w charakterze psychologa, pedagoga, asystenta rodziny, nauczyciela lub pracownika organizacji pozarz?dowej. Po uko?czeniu studiów wielu osobom brakuje praktyki i do?wiadczenia niezb?dnego do podj?cia pracy na samodzielnym stanowisku. Dlatego w?a?nie naszym sta?ystom oferujemy bogaty program sta?owy, przygotowuj?cy do podj?cia pracy zwi?zanej z profilaktyk? krzywdzenia dzieci, psychoedukacj? oraz wspieraniem rodzin z ma?ym dzieckiem. 


Sta? w programie Dobry Rodzic-Dobry Start trwa 340 godzin i jest bezp?atny. Nabór prowadzony jest co 6 miesi?cy (lipiec-sierpie? oraz stycze?-luty). Je?li chcia?by? wspiera? nasze dzia?ania jako sta?ysta-wolontariusz oraz zdoby? do?wiadczenie w pracy w najwi?kszej polskiej organizacji, zajmuj?cej si? ochron? dzieci przed krzywdzeniem, zg?o? si? na sta?

 

Wiecej informacji na temat sta?u udziela opiekun programu sta?owego - Justyna Wichot, tel. 22 616 16 69, mail: justyna.wichot@fdn.pl.


 

Sta? realizowany jest w ramach projektu pod nazw? Kszta?cenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje, wspó?finansowanego ze ?rodków Urz?du m.st. Warszawy.