Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Home Start – wolontariusz w rodzinie

Informacje ogólne 

Home Start to brytyjski program zainicjowany w 1973 r. Ma na celu wsparcie rodzin z ma?ym dzieckiem (0-5 lat) w ich w?asnych domach. Rodziny regularnie odwiedzaj? przeszkoleni wolontariusze, którzy sami tak?e s? rodzicami, wi?c mog? podzieli? si? do?wiadczeniem w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania. Obecnie w Wielkiej Brytanii Home Start wspó?pracuje z ponad 15 000 wolontariuszy, którzy dzia?aj? w ramach 336 lokalnych programów.  Ka?dy z lokalnych programów jest zarejestrowany jako oddzielna organizacja pozarz?dowa. W 2004 r. powsta?a równie? organizacja Home Start International, która koordynuje prac? 20 programów w ró?nych krajach na 5 kontynentach.

Misja i cele

Home Start wierzy, ?e dzieci potrzebuj? szcz??liwego i bezpiecznego dzieci?stwa i ?e rodzice odgrywaj? kluczow? rol? w zapewnianiu swoim dzieciom dobrego startu w ?ycie i w rozwijaniu ich pe?nego potencja?u. Z tego wzgl?du stara si? zapewni? wsparcie tym rodzicom, którzy z ró?nych wzgl?dów (finansowych, osobistych, zdrowotnych itd.) znajduj? si? w trudnej sytuacji. Home Start wspiera rodziny w ich w?asnych domach, tam, gdzie najcz??ciej wspomniane wy?ej trudno?ci wyst?puj? i gdzie, z drugiej strony, rodzina czuje si? najpewniej i najbezpieczniej. Ponadto Home Start pragnie oferowa? wsparcie rodzinom borykaj?cym si? z ró?nymi problemami, które s? mniej zmotywowane do szukania dla siebie pomocy na zewn?trz. Home Start jest te? organizacj? g??bok? zakorzenion? w danej spo?eczno?ci lokalnej i d??y do w??czenia rodzin z ma?ym dzieckiem w ?ycie tej spo?eczno?ci, poprzez dostarczanie im informacji o dost?pnej ofercie i zach?canie do korzystania z niej.

Jakie rodziny mog? skorzysta? ze wsparcia wolontariuszy?

Ze wsparcia Home Start mog? korzysta? wszystkie rodziny zamieszkuj?ce dan? okolic?, posiadaj?ce przynajmniej 1 dziecko poni?ej 5. roku ?ycia. Rodziny zg?aszaj? si? do programu Home Start z wielu ró?nych powodów:

 • poniewa? czuj? si? izolowane w lokalnej spo?eczno?ci, ich rodzina mieszka daleko, a same nie potrafi? nawi?za? nowych znajomo?ci;
 • poniewa? prze?ywaj? ró?nego rodzaju trudno?ci: problemy finansowe, emocjonalne, trudno im zaadoptowa? si? do zmiany, jaka zaistnia?a w ich rodzinie po narodzinach dziecka, nie wiedz?, jak opiekowa? si? dzieckiem, bo brak im pozytywnych wzorców z w?asnych rodzin pochodzenia, a tak?e do?wiadczaj? trudno?ci zwi?zanych z d?ugotrwa?? chorob? cz?onka rodziny, uzale?nieniami itd.;
 • poniewa? czuj?, ?e nie potrafi? poradzi? sobie z wychowaniem dziecka,  czy z pewnymi jego zachowaniami oraz emocjami, jakie w nich to wywo?uje. Szczególnie dotyczy to rodziców samotnie wychowuj?cych dzieci czy rodzin wielodzietnych.

Home Start wspiera równie? rodziny, w których wyst?pi?a przemoc domowa, pod warunkiem, ?e sprawca przemocy nie mieszka ju? z rodzin?.

Home Start nie ogranicza swojego wsparcia jedynie do rodzin biologicznych, oferuje pomoc tak?e rodzinom zast?pczym czy adopcyjnym. Niektóre programy lokalne Home Start wspieraj? te? rodziców, którym odebrano dzieci, pod warunkiem, ?e istnieje szansa, i? rodzice ci mog? prawa do opieki nad dzie?mi odzyska?.

Jak rodziny trafiaj? do programu?

Do lokalnego programu Home Start rodzina mo?e zg?osi? si? sama (z tej opcji korzysta ok. 25% rodzin), wype?niaj?c formularz zg?oszenia dost?pny na stronie internetowej lokalnego programu lub w lokalnej siedzibie programu  Home Start. Rodzin?, za jej zgod?, mo?e te? zg?osi? przedstawiciel innej instytucji: pracownik spo?eczny, po?o?na lub piel?gniarka ?rodowiskowa, policjant itd.

Do ka?dej zg?oszonej rodziny w ci?gu ok. 4 tygodni od zg?oszenia udaje si? ze wst?pn? wizyt? koordynator lokalnego programu Home Start, najcz??ciej w towarzystwie jeszcze jednego pracownika (ze wzgl?dów bezpiecze?stwa). Podczas tej wizyty koordynator szczegó?owo przedstawia rodzinie za?o?enia programu i wyja?nia, jakiego rodzaju wsparcia mo?e ona oczekiwa?. Ponadto analizuje wraz z rodzin? jej potrzeby. Je?eli oczekiwania i potrzeby rodziny s? spójne z za?o?eniami i mo?liwo?ciami programu, rodzin? obejmuje si? wsparciem wolontariusza.

Kto mo?e zosta? wolontariuszem?

Plakaty Home Start g?osz?  „We don’t need a supernanny!” (Nie szukamy superniani!). Home Start poszukuje wolontariuszy, którzy po prostu sami s? rodzicami, zamieszkuj? t? sam? okolic? co wspierana rodzina, dysponuj? 2-3 godzinami w tygodniu, chc? pomóc innym, wesprze? w prze?ywanych trudno?ciach, s? ?yczliwi, otwarci, z poczuciem humoru, z szacunkiem podchodz? do innych osób i mog? podj?? zobowi?zanie na co najmniej 6 miesi?cy.

Jak wygl?da rekrutacja wolontariusza?

Ka?dej osobie, która zg?asza ch?? zostania wolontariuszem w programie Home Start przesy?any jest formularz aplikacyjny. Oprócz wype?nionego formularza potencjalny wolontariusz przedstawia za?wiadczenie o niekaralno?ci oraz kontakty do dwóch osób, które mog? wystawi? mu referencje.

Nast?pnie kandydata zaprasza si? na rozmow?. Je?li jej wynik jest pomy?lny, kandydat zostaje zakwalifikowany na kurs przygotowawczy, który obejmuje ok. 40 godzin szkoleniowych. Po kursie przeprowadza si? jeszcze jedn? rozmow?, po której podejmowana jest ostateczna decyzja dotycz?ca rozpocz?cia wspó?pracy z dan? osob?. Zdarza si?, ?e osoby mimo przej?cia ca?ego kursu przygotowawczego nie rozpoczynaj? wspó?pracy z organizacj?.

Jakie zagadnienia obejmuje kurs przygotowawczy?

Kurs Kurs przygotowawczy ma na celu dostarczenie potencjalnym wolontariuszom podstawowej wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu pracy z rodzin?. Standardowo obejmuje nast?puj?ce bloki tematyczne:

 • Przedstawienie za?o?e? i standardów Home Start    
 • Przedstawienie oferty dla rodzin w danej okolicy
 • Zdrowie psychiczne
 • Stres rodzicielski
 • Praca wolontariusza
 • Wyznaczanie granic relacji wolontariusz/rodzina
 • Umiej?tno?? s?uchania
 • Bezpiecze?stwo wolontariusza
 • Ochrona dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbaniem
 • Warto?ci i postawy
 • Przemoc domowa
 • Choroba dziecka i jej wp?yw na rodzin?
 • Zdrowa dieta i zdrowy tryb ?ycia

Oprócz przekazania wiedzy i przygotowania przysz?ych wolontariuszy do pracy z rodzin? kurs przygotowawczy stanowi doskona?? okazj? do lepszego poznania kandydatów, przyjrzenia si? ich postawom i motywacji.

Oprócz kursu wst?pnego wolontariuszy zach?ca si? do udzia?u w regularnych sesjach szkoleniowych prowadzonych przez ca?y rok.

Praca wolontariusza z rodzin?                              

       Na podstawie analizy potrzeb rodziny oraz bior?c pod uwag? osobowo?? wolontariuszy, koordynator  lokalnego programu Home Start decyduje, który wolontariusz b?dzie najlepiej w stanie tym potrzebom sprosta? i na tej podstawie wolontariusz dobierany jest do konkretnej rodziny. Podczas pierwszej wizyty w domu rodziny wolontariuszowi towarzyszy koordynator, kolejne wizyty wolontariusz odbywa ju? samodzielnie.

        Rola wolontariusza w pracy z rodzin? polega m.in. na:

 • wys?uchaniu cz?onków rodziny, zapewnieniu im emocjonalnego wsparcia;
 • pomocy w czynno?ciach piel?gnacyjnych dziecka (przewijaniu, k?pieli, karmieniu, uk?adania dziecka do snu itd.);
 • wspólnej zabawie z dzieckiem, nauce rodziców sp?dzania czasu z dzieckiem – podczas zabawy, spacerów, wspólnymi sp?dzanego czasu itd.;
 • wzmocnieniu potencja?u rodzicielskiego rodziców oraz kszta?towaniu postawy rodzicielskiej;
 • przekazaniu informacji o dost?pnej ofercie placówek, w których rodzina mo?e skorzysta? z pomocy i zach?caniu do skorzystania z niej;

Wolontariusz z regu?y nie opiekuje si? dzieckiem pod nieobecno?? rodziców, nie wykonuje równie? ci??kich prac domowych (pranie, prasowanie, sprz?tanie, gotowanie itd.).

Wolontariusz odwiedza rodzin? tak d?ugo, jak jest to potrzebne (przewa?nie od 3 miesi?cy do 1,5 roku), w wymiarze oko?o 2-3 godzin raz w tygodniu.

Wolontariusza obowi?zuje zasada poufno?ci, chyba ?e nabierze on uzasadnionego podejrzenia, ?e zagro?one jest dobro dziecka (jego dobrostan psychiczny i fizyczny). Wtedy zobowi?zany jest do poinformowania koordynatora Home Start i odpowiednich s?u?b (podejmowana jest interwencja w celu ochrony dziecka). Rodziny od pocz?tku informowane s? o tej zasadzie.

Monitorowanie i ewaluacja

Wolontariusz podczas swojej pracy z rodzin? mo?e liczy? na sta?e wsparcie ze strony koordynatora, ma jego numer telefonu, mo?e w ka?dej chwili si?  z nim skontaktowa?.

Po ka?dej wizycie u rodziny wolontariusz sporz?dza krótk? notatk?. Co 6 tygodni wolontariusz spotyka si? indywidualnie z koordynatorem w celu omówienia pracy z rodzin?. Ponadto co 3 miesi?ce organizowane jest spotkanie superwizyjne ze wszystkimi wolontariuszami. Pierwsza jego cz??? po?wi?cona jest na omówienie ewentualnych trudno?ci, na które natkn?li si? wolontariusze. Podczas drugiej cz??ci organizowane jest szkolenie na okre?lony temat. Tematy tych szkole? s? wcze?niej ustalane wspólnie z wolontariuszami. 

Ponadto koordynator programu co 6 tygodni spotyka si? równie? z rodzin? w celu poznania jej opinii na temat pracy z wolontariuszem, ponownie analizuje potrzeby danej rodziny.  

Zarz?dzanie programem

Nad prawid?owym zarz?dzaniem programem czuwa Zarz?d (Management Committee lub Trustee’s Committee). Cz?onkowie zarz?du wywodz? si? z ró?nych profesji, swoje funkcje w zarz?dzie pe?ni? woluntarystycznie. Zarz?d spotyka si? ?rednio raz na 6 tygodni. Wyznacza kierunek rozwoju programu, dba o jego jako??, anga?uje si? w pozyskiwanie funduszy, promocj?, zatrudnia nowych pracowników, pe?ni wobec nich funkcj? doradczo - superwizyjn?.

Nad codzienn? realizacj? programu czuwa menad?er i koordynatorzy. W zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci niektóre programy zatrudniaj? specjalistów od takich zagadnie? jak: praca z rodzinami do?wiadczaj?cymi przemocy, ochrona dzieci przed krzywdzeniem, praca z nastoletnimi rodzicami i in. Osoby te pe?ni? funkcj? koordynatora dla wolontariuszy, którzy pracuj? z rodzinami o danej specyfice, ponadto cz?sto prowadz? specjalne grupy warsztatowe.

Wi?cej informacji o programie w j?zyku angielskim mo?na znale?? na stronie: www.homestart.org.uk oraz www.homestartinternational.org.

Opracowa?a: Renata Szredzi?ska