Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Home-Start Czechy

Home-Start Czechy  

HoSt Czechy jest organizacj? pozarz?dow? zapewniaj?c? wsparcie rodzicom wychowuj?cym przynajmniej jedno dziecko poni?ej 6. roku ?ycia. Organizacja rozpocz??a sw? dzia?alno?? w 2003 r. w Pradze. W 2007 r. powsta?y dwie kolejne filie w Brnie i Liberec.

HoSt jest organizacj? zrzeszon? w sieci Home-Start International, która powsta?a w 1999 r. Zadaniem tej organizacji jest zapewnienie szkole?, informacji, materia?ów i wszelkiego wsparcia organizacjom partnerskim.

HoSt oferuje regularne wsparcie i praktyczn? pomoc rodzinom, w których wychowuje si? ma?e dziecko. G?ównym za?o?eniem jest pomoc rodzicom w zapewnieniu dzieciom jak najlepszego startu w ?yciu i unikni?cie sytuacji konieczno?ci zabrania dziecka z rodziny.

Jednym z celów HoSt jest zapewnienie szcz??liwego rozwoju dzieciom. Realizacja tego celu opiera si? na zasadzie solidarno?ci - jedni rodzice pomagaj? drugim, wymieniaj? si? swoimi do?wiadczeniami rodzicielskimi. HoSt zapewnia wsparcie dla rodzin, którego udzielaj? specjalnie przeszkoleni wolontariusze w czasie wizyt w domu rodziny, a wi?c w jej naturalnym ?rodowisku.

Celem wizyt wolontariuszy jest pomoc rodzicom i dzieciom znajduj?cym si? w trudnej sytuacji ?yciowej oraz przeciwdzia?anie krzywdzeniu dzieci.

Podstawowym kryterium uzyskania pomocy ze strony HoSt jest wychowywanie przynajmniej jednego dziecka w wieku do 6. roku ?ycia. Pierwsze sze?? lat ?ycia jest kluczowe dla prawid?owego rozwoju dziecka, wa?ne jest skupienie si? zarówno na sferze fizycznej jak i psychicznej rozwoju, a tak?e na zdrowiu dziecka.

Wsparcie dla rodzin udzielane jest przez wolontariuszy, którzy sami s? rodzicami. S? oni wybrani spo?ród rodziców z du?ym do?wiadczeniem rodzicielskim. Najcz??ciej pomoc wolontariuszy sprowadza si? do czysto praktycznych spraw tj. pomoc w opiece nad dzie?mi, w sprawach zwi?zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz zach?canie rodziców do rozwijania kontaktów i korzystania z oferty wsparcia i us?ug dost?pnych w ?rodowisku lokalnym.   

Wolontariusze odwiedzaj? rodziny dwa lub trzy razy w tygodniu. Spotkania odbywaj? si? w domach, czyli tam gdzie z jednej strony wyst?puj? trudno?ci, a z drugiej, gdzie to?samo?? i godno?? ka?dego z domowników powinny by? szanowane i chronione. Celem tych spotka? jest pomoc w osi?gni?ciu stabilizacji, podniesienie kompetencji rodzicielskich i pozytywnej motywacji do stworzenia stabilnego i kochaj?cego ?rodowiska domowego.

G?ównym, ko?cowym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której rodzina jest w stanie funkcjonowa? prawid?owo bez ?adnej pomocy z zewn?trz.