Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Home-Start W?gry

Home-Start W?gry  

Home-Start W?gry wspiera rodziny z ma?ymi dzie?mi. Wsparcie i pomoc praktyczna jest nieodp?atna. Oferuj? j? przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze, którzy dzia?aj?c na rzecz umocnienia rodzin, wzmacniaj? tym samym lokalne spo?eczno?ci.

Home-Start by? znany na W?grzech od pocz?tku lat 90-tych, w 2000 r. organizacja uczestniczy?a w Mi?dzynarodowym Tygodniu Bada? w Londynie. W roku 2001 pierwszych 13 organizatorów uko?czy?o szkolenie. Ich zadaniem jest tworzenie i realizacja programu Home-Start w miejscu zamieszkania, tak?e dzi?ki pomocy wolontariuszy i z wykorzystaniem loklanych mo?liwo?ci. Home-Start koordynuje ich prac? i dostarcza wsparcie merytoryczne dla ca?ych zespo?ów.

W 2002-2007 kolejne 53 osoby uko?czy?y szkolenia i otrzyma?y certyfikaty, a 405 wolontariuszy wzi??o udzia? w kursach przygotowawczych do wzi?cia udzia?u w programie. Rozpocz??y si? wizyty u rodzin w 27 miejscach i powsta?o 8 lokalnych programów Home-Start.

W roku akademickim 2007-2008 zosta? wprowadzony nowy trening dla ju? istniej?cych wykonawców programu, który mia? na celu wzmocnienie podejmowanych przez nich wysi?ków. Kursy przygotowawcze dla wolontariuszy odbywa?y si? ju? prawie w ka?dym z programów.

Od 2002 r., co roku w maju organizowane jest spotkanie o zasi?gu krajowym pod nazw? "National Meeting", które sta?o si? ju? tradycj? Home-Start W?gry. Gromadzi ono organizatorów lokalnych programów, wolontariuszy, przyjació? programu i wszystkich tych, którzy go wspieraj? wraz z rodzinami. Istotn? cz??? programu stanowi forum dla wolontariuszy. Powsta? tak?e przewodnik dla wolontariuszy, dost?pny tak?e w wersji angielskiej na internetowej stronie mi?dzynarodowego programu Home-Start (Home-Start Worldwide).

Wzrastaj?ca liczba telefonów i zapyta? dotycz?cych programu, ?wiadczy o jego rosn?cym zasi?gu i popularno?ci.

Oto wypowied? jednego z uczestników programu:

"Jak pomóg? mi program Home-Start? Prze?y?am niezwykle trudny okres w moim ?yciu tylko dzieki pomocy tego programu. W?a?nie przeprowadzili?my si? do nowego mieszkania z Nasz? roczn? córeczk?. Ja w tym czasie by?am na ostatnim roku w college'u, a stan mojego zdrowia gwa?townnie si? pogorszy?. Moja rodzina, w tym tak?e moja te?ciowa, ciotki mieszka?y kilkaset kilometrów od nas. Czu?am si? odizolowana i samotna, a tak?e pozbawiona jakiejkolwiek pomocy. Potrzebowa?am wiele wsparcia i zach?ty by nabra? pewno?ci w pe?nieniu opieki nad dzieckiem. 

Jestem szalenie wdzi?czna organizatorowi programu za okazane serce i pomoc. Ogromne podzi?kowania dla Home-Start. Mam nadziej?, ?e b?dziecie mogli kontynuowa? Wasze dzia?ania przez d?ugi czas i równie? inne osoby w potrzebie skorzystaj? z Waszej pomocy."