Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

IV Ogólnopolska Konferencja "Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci"

17 czerwca 2011 r. w Warszawie po raz czwarty odby?a si? Ogólnopolska Konferencja "Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci".

Organizatorami konferencji byli Urz?d m.st. Warszawy, Zak?ad Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacja Dzieci Niczyje, przy wspó?pracy Fundacji ZERO-PI??. Fundacja na  rzecz  zdrowia psychicznego ma?ych dzieci.

Konferencja po?wi?cona by?a problematyce profilaktyki  krzywdzenia ma?ych dzieci  (w wieku 0-3  lata), w szczególno?ci standardom opieki nad dzieckiem i rodzin?, a tak?e promowaniu zasad dobrego rodzicielstwa.

Kai van Klitzing przedstawi? wyniki najnowszych bada?, pomocnych w zrozumieniu zwi?zku mi?dzy rozwojem indywidualnym a rozwojem rodziny. Poruszone by?y tak?e zagadnienia zwi?zane z tym, w jaki sposób wiedza na temat procesów rozwojowych pog??bia zrozumienie zdrowia psychicznego i psychopatologii, a tak?e wp?ywu krzywdzenia w najm?odszych latach na ?ycie i rozwój cz?owieka.

W czasie sesji po?wi?conej medycznym aspektom opieki nad dzieckiem i rodzin? uczestnicy mieli okazj? zapozna? si? m.in. z wyk?adami dr Gra?yny Kmity nt. pracy z rodzicami dzieci wcze?niaczych oraz dr Anny Jakubowskiej- Winieckiej o trudno?ciach w rozpoznawaniu i post?powaniu w przypadku Zespo?u Münchausena by Proxy.

Sesje po?wi?cone wyzwaniom w opiece nad ma?ym dzieckiem skupia?y si? na problematyce regulacyjno?ci u dzieci (wyk?ad dr Magdaleny Stawickiej, Magdaleny Polaszewskiej-Nicke) oraz sytuacji dzieci z FAS w opiece zast?pczej (Terasa Szumi?o).

Dr Stella Acquarone przedstawi?a do?wiadczenia p?yn?ce z pracy klinicznej z niemowl?tami przejawiaj?cymi zachowania autystyczne, u których istnieje znaczne ryzyko rozwini?cia si? zaburze? emocjonalnych.

Jedn? z cz??ci konferencji by? panel dyskusyjny skupiony na standardach opieki nad dzieckiem i rodzin? z ma?ym dzieckiem i wyzwaniami jakie stoj? przed poszczególnymi instytucjami.

W czasie prezentacji uczestnicy mieli mo?liwo?? zapoznania si? tak?e z przyk?adami dobrych praktyk – zarówno zagranicznych (swoje do?wiadczenia prezentowa?y organizacje z Bu?garii, ?otwy i Litwy), jak i krajowych (programy prezentowa?y organizacje z Krakowa, Katowic i Warszawy).

W czasie konferencji zosta?a wr?czona po raz pierwszy w historii nagroda im. Aliny  Margolis-Edelman  przyznawana  za dzia?alno??  na  rzecz  pomocy  dzieciom krzywdzonym, w  tym  szczególnie w zakresie pediatrii  spo?ecznej. W 2011 roku Nagrod? im. Aliny Margolis-Edelman otrzymali: Jolanta Paruszkiewicz - Ordynator Oddzia?u Psychiatrii Dzieci?cej Szpitala w Józefowie oraz Ryszard Izdebski - Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA.

W czasie sesji zamykaj?cej konferencj? uczestnicy mieli mo?liwo?? zapoznania si? z sylwetk? Aliny Margolis-Edelman sportretowan? w filmie „Ala z elementarza” w re?. Edyty Wróblewskiej.

W konferencji wzi??o udzia? blisko 400 profesjonalistów z ca?ej Polski, g?ownie pracowników s?u?by zdrowia, instytucji pomocy spo?ecznej i organizacji pozarz?dowych.

Poni?ej mo?na pobra? materia?y konferencyjne z opisem poszczególnych wyk?adów. Sukcesywnie b?dziemy zamieszczali wybrane prezentacje udost?pnione przez wyk?adowców.

Przypominamy, ze poni?sze materia?y s? materia?ami autorskimi wyk?adowców. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) wymagaj? zgody autora prezentacji.

Pliki do pobrania