Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Jak przyst?pi? do koalicji?

Do udzia?u w Koalicji zapraszamy instytucje i organizacje dzia?aj?ce na rzecz ma?ych dzieci i ich rodziców/opiekunów, takie jak:

  • instytucje i organizacje rz?dowe i pozarz?dowe,
  • media lokalne i ogólnopolskie,
  • firmy komercyjne i inne podmioty, które wspieraj? lub podejmuj? dzia?ania maj?ce na celu ochron? ma?ych dzieci przed krzywdzeniem.

Aby przyst?pi? do koalicji, nale?y wype?ni? formularz zg?oszeniowy (dost?pny na dole strony) i przes?a? go poczt? elektroniczn? na adres dobryrodzic@fdn.pl lub faksem, pod numer 022 672 65 86.

Przyst?pienie do Koalicji jest jednoznaczne z akceptacj? zada? i obowi?zków Koalicji.

Czekamy na Pa?stwa zg?oszenia!

Pliki do pobrania