Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Kampania

W 2009 roku Fundacja Dzieci Niczyje przygotowa?a kampani? medialn? skierowan? do rodziców ma?ych dzieci.Kampania prowadzona by?a we wspólpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej oraz Urz?dem m.st. Warszawy.
Kampania medialna "Dobry Rodzic-Dobry Start" adresowana by?a do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz rodziców oczekuj?cych na dziecko. Trwa?a od po?owy marca do po?owy czerwca 2009 r.
Kampania medialna mia?a na celu zwrócenie uwagi na fakt, ?e rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzi?. Jednocze?nie massmedia, pokazuj?c rodziców ma?ych dzieci, prezentuj? wizerunek wypocz?tych, szcz??liwych doros?ych i u?miechni?te dzieci. Dlatego te? rodzice, którzy napotykaj? na problemy, wstydz? si? o tym mówi?, traktuj? swoj? sytuacj? jako niepowodzenie. Cz?sto nie wiedz?, gdzie mog? szuka? pomocy.

Rodzice ma?ych dzieci powinni otrzyma? wsparcie, by dysponowali jak najwi?ksz? wiedz? o tym, co sprzyja prawid?owemu i zdrowemu rozwojowi ich dziecka, a co szkodzi; by wiedzieli, jak w trudnych sytuacjach zapanowa? nad swoimi emocjami; by byli ?wiadomi, ?e w razie problemów zwi?zanych z rol? rodzica istnieje szereg instytucji i organizacji, do których mog? zwróci? si? po porad? i pomoc.

W ramach kampanii agencja DDB Warszawa przygotowa?a na zasadzie non-profit przekazy medialne promuj?ce ide? dobrego rodzicielstwa i przestrzegaj?ce przed konsekwencjami nieuwagi w opiece nad ma?ym dzieckiem.


Kampania powsta?a dzi?ki zaanga?owaniu Fundacji Bre Banku. Bezp?atn? powierzchni? reklamow? w najwi?kszych miastach Polski zaoferowa?a agencja AMS.

Dla rodziców przygotowano materia?y edukacyjne: broszury i ulotki, m.in. "Prosz?, uwa?aj na mnie!", "10 kroków ku temu, by sta? si? lepszym rodzicem", "Zamiast klapsów - jak z szacunkiem i mi?o?ci? stawia? dziecku granice", "Ostro?nie dziecko", "Stres-poradnik dla rodziców ma?ych dzieci", "Dobry Rodzic-Dobry Start".

Dzi?ki partnerom kampanii informacje o jej przebiegu dociera?y do szerokiej liczby odbiorców. Wszystkim mediom, które wspar?y kampani? "Dobry Rodzic-Dobry Start" serdecznie dzi?kujemy za pomoc w propagowaniu jej idei dobrego rodzicielstwa! Lista medialnych partnerów kampanii.

Kampani? wspar?o ponad 100 instytucji i organizacji z terenu ca?ej Polski. Organizacje te, jako Ambasadorowie Kampanii aktywnie w??czy?y si? w dzia?ania dystrybuuj?c materia?y przygotowane w ramach programu "Dobry Rodzic-Dobry Start", organizuj?c spotkania i warsztaty dla rodziców, promuj?c ide? dobrego rodzicielstwa w swoim lokalnym ?rodowisku. Dzi?ki nim materia?y nt. pozytywnego rodzicielstwa docieraj? do rodziców w ca?ej Polsce - dzi?kujemy! Lista Ambasadorów Kampanii.

Do dyspozycji rodziców oddano tak?e stron? internetow? www.dobryrodzic.pl, na której mo?na znale?? wiele przydatnych informacji o opiece nad ma?ymi dzie?mi, adresy placówek, które udzielaj? pomocy rodzicom ma?ych dzieci oraz aktualn? ofert? dla rodziców przygotowan? w ramach programu "Dobry Rodzic-Dobry Start".

Dla rodziców przygotowano konkurs fotograficzny i konkurs na rymowanki.

Kampania "Dobry Rodzic-Dobry Start" by?a pierwsz? w Polsce kampani? dotycz?c? dobrego rodzicielstwa skierowan? do rodziców najm?odszych dzieci.  Podobne kampanii prowadzone s? w innych krajach ?wiata, wszystkie maj? na celu promowanie wychowania bez przemocy.

 


Na potrzeby kampanii zosta? opracowany plakat


    

 

W ramach projektu Daphne III Dom bez klapsa dla ka?dego dziecka (Smack-free home for each child) realizowanego przez Fundacj? Dzieci Niczyje wraz we wspó?pracy z organizacjami z Bu?garii, Litwy, ?otwy - nasi zagraniczni partnerzy rozpocz?li kampanie spo?eczne skierowane do rodziców ma?ych dzieci.

Wszystkie trzy kampanie opieraj? si? na przekazach kampanii Dobry Rodzic - Dobry Start przeprowadzonej przez FDN w 2009 r. Litewskim, ?otewskim i bu?garskim rodzicom zostan? udost?pnione materia?y edukacyjne: broszury, ulotki, plakaty oraz naklejki a tak?e zostan? zaprezentowane filmy edukacyjne i spoty telewizyjne i radiowe.

Celem tych kampanii jest przekazanie rodzicom praktycznej wiedzy o pozytywnych metodach wychowawczych, zwi?kszenie ich wiedzy na temat czynników sprzyjaj?cych prawid?owemu rozwojowi dziecka oraz poinformowanie rodziców, ?e w razie trudno?ci zwi?zanych z rol? rodzica istnieje wiele organizacji i instytucji, do których mo?na zwróci? si? po pomoc lub porad?.

Tutaj mo?na zobaczy? materia?y litewskiej kampanii >>

Tutaj mo?na obejrze? litewskie filmy edukacyjne >>

Tutaj mo?na zobaczy? materia?y ?otewskiej kampanii >>

Tutaj mo?na zobaczy? materia?y by?garskiej kampanii >>

 

 

Projekt Dom bez klapsa dla ka?dego dziecka (Smack-free home for each child) nr JUST/2009/DAP3/AG/1122-30-CE-0395783/00-06 jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne III.