Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Koalicja

Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci została powołana przez Fundację Dzieci Niczyje. Jej głównym celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesną profilaktykę i pracę z rodzicami małych dzieci.

Koalicja powstała w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" Fundacji Dzieci Niczyje, który skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi i ich rodzicami: pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, żłobków, organizacji pozarządowych i in.

 

Do udziału w Koalicji zapraszamy instytucje i organizacje działające na rzecz małych dzieci i ich rodziców/opiekunów, takie jak:

 • instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe,
 • media lokalne i ogólnopolskie,
 • firmy komercyjne i inne podmioty, które wspierają lub podejmują działania mające na celu ochronę małych dzieci przed krzywdzeniem.

 

Cele koalicji:

1.    podniesienie świadomości społecznej na temat problemu krzywdzenia małych dzieci,
2.    propagowanie idei profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

 

Zadania Koalicji:

 • wymiana dobrych praktyk: dzielenie się wiedzą na temat efektywnych działań podejmowanych na rzecz ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem,
 • współpraca przy realizacji inicjatyw, mających na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci,
 • dystrybucja informacji nt. działań podejmowanych w Polsce i zagranicą na rzecz ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji na temat oferty placówek w całej Polsce, zajmujących się pomocą dzieciom do 6 roku życia oraz ich opiekunom.
 • wymiana informacji na temat realizacji dobrych praktyk w obszarze ochrony najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

 

Oferta dla Koalicjantów:

 • możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach i konferencjach organizowanych w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start",
 • możliwość otrzymywania publikacji i materiałów szkoleniowych wydawanych w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start",
 • możliwość otrzymywania i współtworzenia Newslettera, zawierającego informacje nt. szkoleń i wydarzeń związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci,
 • promowanie działań koalicjantów dotyczących profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na stronie internetowej www.dobryrodzic.fdn.pl,
 • możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych/mailowych zespołu ekspertów z Fundacji Dzieci Niczyje, w zakresie organizowania pomocy małemu dziecku i jego opiekunom.

 

Zadania koalicjantów:

Promowanie wiedzy nt. profilaktyki krzywdzenia małych dzieci i wychowania bez przemocy poprzez:

 • zamieszczenie informacji dla rodziców na stronie internetowej  i w instytucji prowadzonej przez Koalicjanta. Informacja powinna dotyczyć możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w przypadku trudności jakie przeżywają w związku z opieką i wychowaniem małego dziecka (FDN dysponuje wzorem tekstu i plakatu promujących te zagadnienia – mogą one stanowić inspiracje dla własnego tekstu/plakatu lub mogą być użyte przez Koalicjanta),
 • zamieszczenie na stronie internetowej informacji o placówkach, w których rodzic może bezpłatnie uzyskać wsparcie i pomoc  (FDN dysponuje bazą placówek pomocowych na ternie całej Polski – może ona służyć jako informacja dla rodziców),
 • zamieszczenie na swojej stronie internetowej baneru informującego o przynależności do koalicji na rzecz profilaktyki krzywdzenia małych dzieci,
 • przesyłanie rocznego sprawozdania z działań na rzecz profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

Pragniemy, aby działania Koalicjantów zaowocowały realizacją wielu inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich, które przyczynią się do profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

 

Lista Koalicjantów

Przystąp do Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci