Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Koalicjanci

Instytucje rz?dowe i samorz?dowe

Bydgoski O?rodek Rehabilitacji Terapii Uzale?nie? i Profilaktyki BORPA

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Centrum Pomocy Osobom Uzale?nionym od Alkoholu i Ich Rodzinom, Bytom

Centrum Kultury i Rekreacji, Supra?l

Dolno?l?ska Biblioteka Pedagogiczna - filia w ?widnicy

Dom Dziecka nr 2, Szczecin

Dom Ma?ych Dzieci, Che?m

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Radomy?l Wielki

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej Centrum Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji, Czerwonak

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Zabierzów 

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Komenda G?ówna Policji, Warszawa

Komedna Miejska Policji, Opole

Komenda Powiatowa Policji, Mogilno

Komenda Powiatowa Policji, Bia?obrzegi

Komenda Miejska Policji, Bia?ystok

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci?cej, Warszawa

Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Wieluniu

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej, B?dzin

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej/O?rodek Interwencji Kryzysowej, ?om?a

Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie, ?winouj?cie

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Wa?brzych

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Tarnów

Miejskie Przedszkole nr 43, Ruda ?l?ska

Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Tarnowskie Góry

O?rodek Interwencji Kryzysowej, Tomaszów Lubelski

O?rodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ?widnica

O?rodek Interwencji Kryzysowej, ?widnik

O?rodek Interwencji Kryzysowej, Che?m

O?rodek Interwencji Kryzysowej, Jaworzno

O?rodek Interwencji Kryzysowej, Zamo??

O?rodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie ?l?skiej

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy ?oliborz m.st. Warszawy

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Bia?o??ka m.st. Warszawy

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Praga Po?udnie m.st. Warszawy

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Kluczbork

O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Sochaczew

O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Wilczyce

O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Polkowice

O?rodek Profilaktyki Rodzinnej, Chojnice

O?rodek Terapii Dzieci i M?odzie?y z Rodzin Alkoholowych, Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej, Gda?sk

O?rodek Wspierania Dziecka i Rodziny, B?dzin

Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa

Poradnia Dzieci?ca, ul. Conrada 15, Warszawa

Poradnia dla Dzieci, ul. Saska 61, Warszawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Bia?ystok

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Bydgoszcz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Che?mno

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Choszczno

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Czarnków

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, G?owno

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gubi?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Krotoszyn

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Krzy? Wielkopolski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ?uków

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Toru?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, Warszawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19, Warszawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sieradz

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zabrze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zamo??

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ?nin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Opole Lubelskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnowskie Góry

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wa?brzych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Suwa?ki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sierpc

Powiatowy O?rodek Interwencji kryzysowej, Sochaczew

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, K?obuck

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Filia w Bielsku-Bia?ej

Powiatowy Zespó? Psychologiczno-Pedagogiczny, Kra?nik

Przedszkole nr 14, Warszawa

Przedszkole nr 22, Warszawa

Przedszkole nr 57, Warszawa

Przedszkole nr 81, Warszawa

Przedszkole nr 114, Warszawa

Przedszkole nr 156, Warszawa

Przedszkole nr 241, Warszawa

Przedszkole nr 243, Warszawa

Przedszkole nr 237, Warszawa

Przedszkole nr 39, Warszawa

Przedszkole Miejskie nr 12 z oddzia?ami  Integracyjnymi, Jaworzno

Przedszkole Miejskie nr 4, Pruszków

Przedszkole Publiczne nr 3, Kolbuszowa

Przedszkole Samorz?dowe nr 2, Wejherowo

Przedszkole nr 1, ?wiecie

Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne, I?awa

Publiczne Przedszkole im. b?. O.Honorata Ko?mi?skiego, Grójec

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Kowary

Publiczne Przedszkole, Psary

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zgorzelec

Samodzielny Publiczny Zespó? Zak?adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bielany

Samodzielny Publiczny Zespó? Zak?adów Lecznictwa Otwartego Warszawa ?oliborz

Samodzielny Zespó? Zak?adów Opieki Zdrowotnej, Warszawa Targówek

Samodzielny Zespó? Publicznych Zak?adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga–Pó?noc

Samodzielny Publiczny Zak?ad Lecznictwa Otwartego Warszawa W?ochy

S?decki O?rodek Interwencji Kryzysowej, Nowy S?cz

Schronisko dla Kobiet i Dzieci im. ?w. Brata Alberta, ?ód?

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Warszawa

Specjalistyczny O?rodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Gorzów Wlkp.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców", Warszawa

Specjalistyczny O?rodek Wsparcia, Tyszowce

Szko?a Podstawowa nr 143, Warszawa

Szko?a Podstawowa nr 44, Bia?ystok

Szko?a Podstawowa, Mamlicz

Szko?a Podstawowanr 16, Bia?ystok

Szko?a Podstawowa nr 8, Jelenia Góra

Szko?a Podstawowa Nr 2, Czarna Bia?ostocka

Szko?a Podstawowa nr 2, ?nin

Szko?a Podstawowa im. Obro?ców Westerplatte, Rutki

Szko?a Podstawowa z oddzia?ami integracyjnynymi nr 22, P?ock

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pa?skiego, Oddzia? Neonatologiczny, Warszawa

Szpital ?w. Zofii, Warszawa

Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus Centrum Leczenia Obra?e?, Warszawa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.prof.W.Or?owskiego CMKP, Warszawa

Stowarzyszenie "Familandia", Wroc?aw

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zak?ad Medycyny Rodzinnej z Oddzia?em Klinicznym Chorób Wewn?trznych i Metabolicznych

Wydzia? Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzib? w Radomiu

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, Ameryka

Urz?d m.st. Warszawy, Biuro Polityki Spo?ecznej

Urz?d Dzielnicy Praga Po?udnie m.st. Warszawy

Urz?d Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia

Urz?d Gminy, Bartoszyce

Urz?d Miasta ?winouj?cie, Wydzia? Zdrowia i Polityki Spo?ecznej

Urz?d Miejski, Tuchola

Zespó? Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum, Jasionówka

Zespó? Szkolno-Przedszkolny Szko?a Podstawowa, Jasionówka

Zespó? Publicznych Szkó?, G?sawa

Zespó? Szkó? Spo?ecznych "Trójka" im. Armii Krajowej, ?nin

Zespó? ??obków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4

??obek nr 41, Warszawa

Zespó? Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Wejherowo

??obek nr 1, Warszawa

??obek nr 34, Warszawa

??obek nr 25, Warszawa

??obek nr 31, Warszawa

??obek nr 24, Warszawa

??obek nr 37, Warszawa

??obek nr 20, Warszawa

??obek Miejski "Skarbiec Skrzata", Bia?a Podlaska

 

 
Organizacje pozarz?dowe

Centrum Praw Kobiet

Centrum Twórczego Rozwoju "Kangurek", Cz?stochowa

Fundacja ABCXXI - Ca?a Polska Czyta Dzieckom, Warszawa

Fundacja Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Doros?ych

Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa

Fundacja Dziecko w Centrum, Pozna?

Fundacja dla Rodziny, Sosnowiec

Fundacja Komunikacji Spo?ecznej, Warszawa

Fundacja MaMa, Warszawa

Fundacja MamyWo?omin

Fundacja Profilaktyki i Rehabilitacji Spo?ecznej Metanoia, Rzeszów

Fundacja Rodzi? po Ludzku, Warszawa

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Kome?skiego, Warszawa

Fundacja ?wiadomi Rodzice, Tarnowskie Góry

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze, ?ód?

Instytut Psychoterapii i Padagogiki Gestalt, Warszawa

Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

Klub Mam z Pragi, Waszawa

Lubelski O?rodek Psychoprofilaktyki i Terapii, Lublin

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Spo?ecznej, Zielona Góra

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, Warszawa

Polskie Towarzystwo O?wiaty Zdrowotnej, Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Piel?gniarek Pediatrycznych, Lublin

Praska Sie? Pomocy Dzieciom, Warszawa

Specjalistyczna Poradnia "Opta", Warszawa

Stowarzyszenie "Familandia", Wroc?aw

Stowarzyszenie O?wiatowe Onuphrius, ul. Szkolna 3, Czerniejewo

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „Spoza", Warszawa

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie CERTUS, Bia?ystok

Stowarzyszenie Pomocy "Akson", Wroc?aw

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei. O?rodek terapii i poradnictwa rodzinnego, Kraków

Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y SZANSA, G?ogów

Stowarzyszenie Korzenie i Skrzyd?a, Marcinkowice

Stowarzyszenie "Mama, Tata i Ja", Warszawa 

Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", Warszawa

Stowarzyszenie "Rodzina Inspiruje!", Toru?

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania „BUD-UJ RAZEM”, Ujazd

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo?ecznych EFFATA, Pi?a

Stowarzyszenie Rado?ci z Blisko?ci, Kruszyn

Suwalskie Stowarzyszenie "Wybór", Suwa?ki

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Cz?stochowa

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Jelenia Góra

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Pozna?

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Lubliniec

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Sosnowiec

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Inowroc?aw

Towarzystwo Przyjació? Dzieci, Zarz?d Powiatowy, Konin

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”, Szczecin

Towarzystwo Przyjació? Dzieci ?l?ski Oddzia? Regionalny, Katowice

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddzia? Zielona Góra

ZERO-PI??. Fundacja na rzecz Zdrowia Psychicznego Ma?ych Dzieci, Pozna?

 

Firmy komercyjne

Aplica, Sosnowiec

ASYSTA Punkt Interwencji Psychologicznej, Warszawa

Anzo - Akademia Nauki i Zabawy Oseska, W?oc?awek

Baby City, Warszawa

Bejbej.pl

BONA MATER, Warszawa

Centrum Rozwoju Dziecka, Kisielice

Centrum Edukacji i Rozwoju, Czechowice Dziedzice

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA, Wejherowo

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka "Wyspa", Bydgoszcz

Dolno?l?skie Centrum Psychoterapii, Wroc?aw

EMS O?rodek Szkole? Ratowniczych, Legionowo

Inspiren s.c., Warszawa

Instytut Ma?ego Dziecka "Centrum Wisienka", Leszno

Klub Malucha Weso?e Skrzaty, Ko?cian

Niepubliczne Przedszkole „Nasza Lokomotywa”, Z?bki

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Boles?awice

LOKOMOTYWA Pracownia Wpsierania Rozwoju w Ko?cianie

MED-EXPERT, Warszawa

NZOZ Dobrej Nadziei, Kraków

O?rodek Szkole? Ratowniczych EMS, Warszawa

Poradnia Tati Mami z siedzib? NZOZ „Zdrowie”, Legionowo

Pomoc Rodzicom, Warszawa

Pracownia Kinezis, ?ory

Pracownia Psychoedukacji INDYWIDUUM, Warszawa

Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska, Murowana Go?lina

Pracownia Edukacji i Rozwoju FORMA, Rzewnie

Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna „Pociecha", Bia?ystok

Prywatny Gabinet Psychologiczny, Katowice

Przedszkole niepubliczne „Promyk”, Warszawa

Przedszkole "Kraina Marze?", Czarna Bia?ostocka

Przedszkole Baja Patataja, Kielce

Prywatny Gabinet Psychologiczny mgr Beata Korzeniowska, K?dzierzyn-Ko?le

Szko?a dla rodziców, Szczecin

Studio Terapii Dziecka "Labirynt", Warszawa

Terapia Dzieci, Piece

Ursynowskie Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny „Poradnia”, Warszawa

VIA pracownia psychologiczna, Trzebnica

 

Media

Dziecko24.pl, Warszawa

Dziecko

egodziecka.pl

Forum- Kwartalnik Piel?gniarek Pediatrycznych, Lublin

Nasze Maluchy sp.zoo, Bia?ystok

Single Moms, Ul. Choinkowa 16, Warszawa

Portal Pomocy Psychologicznej IT-SELF, Gorzów Wielkopolski

Portal Psychowsparcie

Radio Spontan przy Miejskim Domu Kultury w Ole?nie

Wydawnictwo Bli?ej Przedszkola

Wydawnictwo Verlag Dashofer

www.ABCrodzica.info

www.parenting.pl