Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Nowa publikacja pt. Jak wspiera? rodziny z ma?ymi dzie?mi - przyk?ady inspiruj?cych praktyk

Publikacja Jak wspiera? rodziny z ma?ymi dzie?mi - przyk?ady inspiruj?cych praktyk powsta?a w ramach projektu Smack free home for every child Komisji Europejskiej.

Zawiera opisy projektów i programów - dobrych praktyk - z wybranych krajów europejskich. Mo?na znale?? opis dzia?alno?ci organizacji z Litwy, ?otwy, Ukrainy, Czech, W?gier, Bu?garii i Polski.

Jako polski przyk?ad inspiruj?cych praktyk zosta? opisany program Dobry Rodzic - Dobry Start realizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje.

Wydanie publikacji mo?liwe by?o dzi?ki wspó?finansowaniu z Funduszy Wyszehradzkich w ramach projektu Family support beyond borders i ?rodków Fundacji OAK w ramach projektu Dzieci?stwo bez przemocy.

Pliki do pobrania