Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

O programie

Program Dobry Rodzic - Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Ma?ych Dzieci ma na celu ochron?  najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Dzia?a od 2007 roku i wci?? poszerza swoj? ofert?. Pocz?tkowo obejmowa? ofert? wsparcia rodziny spodziewaj?ce si? dziecka oraz rodziny z dzieckiem do lat 3. Aktualnie program skierowany jest do rodziców z dzie?mi z grupy od 0 do 6 lat, zw?aszcza do rodzin prze?ywaj?cych trudno?ci wychowawcze lub rodzin, w których wyst?pi? problem krzywdzenia.

W ramach oferowanego rodzicom i dzieciom wsparcia specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne, wspólne zabawy z dzie?mi, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?. Szczegó?y tutaj.

W dzia?ania programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" wpisuje si? równie? projekt Wolontariusz w Rodzinie, którego g?ównym celem jest wsparcie rodziców ma?ych dzieci w pokonaniu trudno?ci zwi?zanych z wychowaniem dzieci. Projekt jest realizowany w?ród rodzin z terenu Warszawy. Wsparcie rodzinom udzielane jest przez przeszkolonych wolontariuszy, którzy sami s? rodzicami. G?ówn? ide? projektu jest wymiana do?wiadcze? i wiedzy mi?dzy rodzicami. Opis projektu tutaj.

Dzi?ki wspó?pracy z Urz?dem m.st. Warszawy, urz?dami dzielnic, o?rodkami pomocy spo?ecznej, zak?adami opieki zdrowotnej, szpitalami po?o?niczymi oraz ??obkami, rodzice ma?ych dzieci, mieszkaj?ce w Warszawie, mog? skorzysta? z bogatej oferty edukacyjnej: ulotek, broszur po?wi?conych promowaniu pozytywnego rodzicielstwa oraz artyku?ów zamieszczonych na stronie interenetowej, dotycz?cych opieki i wychowania ma?ych dzieci. Materia?y do pobrania dla rodziców tutaj.

Program "Dobry Rodzic - Dobry Start" zak?ada równie? prowadzenie szkole? dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, piel?gniarek i po?o?nych, lekarzy, psychologów, policjantów, kuratorów, pracowników ??obków i innych) na temat ochrony ma?ych dzieci przed krzywdzeniem.

W ramach programu na terenie Warszawy koordynowany jest Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci. Zak?ada on ?cis?? wspó?prac? z instytucjami ochrony zdrowia, o?rodkami pomocy spo?ecznej, ??obkami oraz innymi instytucjami, maj?cymi kontakt z ma?ymi dzie?mi. System dzia?a ju? w 16 dzielnicach. Docelowo ma obj?? swoim zasi?giem ca?? Warszaw?.

Pracownicy programu wspomagaj? równie? i konsultuj? dzia?ania profesjonalistów zajmuj?cych si? ochron? dzieci przed krzywdzeniem. Prowadz? szkolenia i superwizje.

 

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej oraz Ministra Zdrowia.

 

W 2009 roku Fundacja Dzieci Niczyje przygotowa?a kampani? medialn? skierowan? do rodziców ma?ych dzieci. Kampania prowadzona by?a we wspólpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej oraz Urz?dem m.st. Warszawy.

Kampania medialna "Dobry Rodzic-Dobry Start" adresowana by?a do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz rodziców oczekuj?cych na dziecko. Szczegó?y kampanii >>

 

Patronat nad programem obj??y równie? Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Oddzia? Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.


Fundacja Dzieci Niczyje za realizacj? programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" otrzyma?a m.in. nagrod? Pro Publico Bono.

Wi?cej o nagrodzie Pro Publico Bono mo?na przeczyta? na stronie www.propublicobono.pl.

 

W 2009 roku Fundacja Dzieci Niczyje powo?a?a Rad? Ekspertów ds. Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci. Celem powo?ania rady by?y:

 • diagnoza sytuacji ma?ych dzieci i ich rodzin w Polsce,
 • monitoring stanu prawnego i faktycznego w zakresie opieki nad matk? i dzieckiem,
 • promowanie dzia?a? maj?cych na celu podniesienie ?wiadomo?ci profesjonalistów ze ?wiata medycznego w zakresie znaczenia profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci,
 • promowanie dobrych praktyk w zakresie profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci.

Do udzia?u w Radzie Fundacja Dzieci Niczyje zaprosi?a ekspertów z dziedzin zwi?zanych z profilaktyk? krzywdzenia ma?ych dzieci (przedstawicieli ?rodowisk medycznych, psychologicznych i pracy socjalnej, w?adz lokalnych, organów zajmuj?cych si? opiek? nad dzie?mi oraz przedstawicieli nauki).

 

W sk?ad rady wchodz?:

 • Teresa Sierawska, Urz?d m.st. Warszawy, Biuro Polityki Spo?ecznej
 • Andrzej Marci?ski, profesor nauk medycznych
 • Gra?yna Kmita, Instytut Matki i Dziecka
 • Aneta Nitsch-Osuch, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Maria Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydzia? Nauk Pedagogicznych
 • Teresa Jackowska, Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • El?bieta Buczkowska, Naczelna Izba Piel?gniarek i Po?o?nych
 • Tamara Uliasz, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej
 • Irena Kornatowska, Fundacja Dzieci Niczyje
 • Monika Sajkowska, Fundacja Dzieci Niczyje
 • Renata Szredzi?ska, Fundacja Dzieci Niczyje

 

W sk?adzie Rady, w zale?no?ci od zakresu omawianego tematu, mog? znale?? si? te? inni cz?onkowie. Spotkania Rady s? zwo?ywane 4 razy w roku.

Od 2013 r. przy Fundacji Dzieci Niczyje dzia?a jedna Rada Ekspertów. Powsta?a z po??czenia trzech dotychczas funkcjonuj?cych przy Fundacji Rad: Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci - Ofiar Przest?pstw, Rady Ekspertów ds. Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci oraz Rady Ekspertów ds. Dzieci - Ofiar Handlu. Informacje o dzia?alno?ci nowo powsta?ej Rady mo?na znale?? tutaj.

Zespó? programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" tworz?: Joanna Fejfer-Szpytko, Aneta Gru?ewska, Karolina Mazurczak, Renata Szredzi?ska, Marlena Tr?bi?ska-Haduch, Justyna Wichot, Anna ?ardecka, Maciej Chodorek, Renata Swatko.


Nasze dzia?ania realizujemy przy wsparciu sta?ystów (studentów ostatnich lat kierunków spo?ecznych, którzy odbywaj? w Fundacji Dzieci Niczyje).

W roku 2013/2014 zespó? sta?ystów tworz?: Anna Zawadzka, Milena Platków-Gilewska, Magdalena Górska, Karolina Dro?d?, Magdalena Go?uchowska, Anna Jawoszek, Agata Grabowska, Marta Zacharska, Dominika Agacka, Ja?mina Kowalczyk.

 

W ramach programu prowadzone s? nast?puj?ce projekty:

 

Projekt „Wzmacnianie kompetencji rodziców ma?ych dzieci zagro?onych przemoc?” finansowany ze ?rodków Miasta Sto?ecznego Warszawy       

Projekt „Kszta?cenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje” wspó?finansowany ze ?rodków Miasta Sto?ecznego Warszawy

Projekt „To be a dad” finansowany ze ?rodków World Childhood Foundation

 

 

Projekt "Dobry Rodzic-Dobry Start na Bia?o??ce: 2015" finansowany ze ?rodków Urz?du Dzielnicy Bia?o??ka                                      

 

Projekt "Dobry Rodzic-Dobry Start w dzielnicy Mokotów w 2015 roku" wspó?finansowany ze ?rodków Urz?du Dzielnicy Mokotów                   

Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdzia?ania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszka?ych w dzielnicy Praga Po?udnie w 2015 r.

 

 

 

Projekt "Kontynuacja programu „Dobry Rodzic–Dobry Start” w dzielnicy ?ródmie?cie w 2015 roku" wspó?finansowany ze ?rodków Urz?du Dzielnicy ?ródmie?cie

 

Projektu "VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostro?nie - dziecko! - profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci” wspó?finansowany ze ?rodków Urz?du m.st. Warszawy

Projekt "Dobry Rodzic-Dobry Start w dzielnicy Ursynów w 2015 roku" wspó?finansowany ze ?rodków Urz?du Dzielnicy Ursynów

 

Realizacja programu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci” jest mo?liwa dzi?ki wspó?finansowaniu ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL14 „Przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie i przemocy ze wzgl?du na p?e?”.

 

 

Program Dobry Rodzic - Dobry Start wspiera: