Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Oferta Ośrodków Pomocy Społecznej

Narodziny dziecka, utrata pracy, konflikty rodzinne, problemy finansowe to sytuacje z którymi większość nas zetknęła się osobiście. Sytuacje te generują wiele trudności, z którymi czasem nie jesteśmy w stanie sobie poradzić.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, fachową pomoc możemy otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej znajdującą się w każdej gminie, a w Warszawie – w dzielnicy. Do Ośrodka może zgłosić się każdy, kto znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie samodzielnie uporać się ze swoimi problemami, potrzebuje wsparcia lub porady. Osoba potrzebująca powinna zgłosić się do Ośrodka w swoim miejscu zamieszkania.

Ustawa o pomocy społecznej wymienia osoby, do których w szczególności adresowana jest pomoc społeczna. Do tej grupy należą m.in. mamy z małymi dziećmi, rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci bądź mający trudności wychowawcze, osoby bezrobotne, uzależnione i ubogie.

Osoba zgłaszająca się do Ośrodka może liczyć na pomoc niematerialną bądź pomoc finansową. W ramach pomocy niematerialnej ośrodki oferują konsultacje z pracownikiem socjalnym oraz poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, rodzinne. Niektóre Ośrodki oferują terapię psychopedagogiczną lub terapię integracji sensorycznej. W przypadku braku specjalisty na miejscu pracownicy socjalni pomogą znaleźć inną placówkę świadczącą taką pomoc.

W Ośrodkach Pomocy Społecznej prowadzone są grupy wsparcia np. dla samotnych rodziców oraz warsztaty m.in. umiejętności wychowawczych czy gospodarowania budżetem domowym. Rodziny mogą skorzystać też z pomocy wolontariusza w zakresie opieki nad dzieckiem czy załatwienia spraw urzędowych. Rodzina również może uzyskać wsparcie asystenta rodziny. Więcej na temat astystenta rodziny można przeczytać tutaj >>    

Należy podkreślić, że pomoc niematerialna jest bezpłatna i udzielana wszystkim osobom bez względu na posiadany dochód.

Ponadto Ośrodki oferują pomoc niematerialną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. O takie usługi mogą ubiegać się rodzice dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym. Odpłatność za usługi jest ustalana na podstawie dochodu rodziny.

Odrębną kategorię pomocy społecznej stanowią świadczenia pieniężne, których forma i wysokość jest zróżnicowana.

Jeśli potrzebujesz pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka lub pomocy finansowej, skontaktuj się z ośrodkiem pomocy społecznej.

Pracownik socjalny wyjaśni, jakie są kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń i udzieli szczegółowych informacji na temat procedury ich przyznawania. Konieczny będzie też wywiad środowiskowy w miejscu Twojego miejsca zamieszkania, podczas którego pracownik socjalny zbierze informacje na temat sytuacji materialnej, zdrowotnej i bytowej Twojej rodziny.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. W przypadku otrzymania decyzji, która Cię nie satysfakcjonuje, masz prawo do złożenia odwołania.

Decyzja o udaniu się po pomoc do ośrodka pomocy społecznej może być dla Ciebie trudna. Pamiętaj jednak, że szukanie pomocy nie jest niczym wstydliwym, a ośrodki są powołane do pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto oferta ośrodków staje się coraz bogatsza i bardziej adekwatna do rzeczywistych potrzeb osób szukających wsparcia, także dzięki funduszom pozyskiwanym z Unii Europejskiej.

 

Opracowała: Alicja Teodorowicz