Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Oferta O?rodków Pomocy Spo?ecznej

Narodziny dziecka, utrata pracy, konflikty rodzinne, problemy finansowe to sytuacje z którymi wi?kszo?? nas zetkn??a si? osobi?cie. Sytuacje te generuj? wiele trudno?ci, z którymi czasem nie jeste?my w stanie sobie poradzi?.

Nale?y pami?ta?, ?e nie jeste?my pozostawieni sami sobie, fachow? pomoc mo?emy otrzyma? w O?rodku Pomocy Spo?ecznej.

O?rodek Pomocy Spo?ecznej jest jednostk? organizacyjn? pomocy spo?ecznej znajduj?c? si? w ka?dej gminie, a w Warszawie – w dzielnicy. Do O?rodka mo?e zg?osi? si? ka?dy, kto znajduje si? w trudnej sytuacji ?yciowej i nie jest w stanie samodzielnie upora? si? ze swoimi problemami, potrzebuje wsparcia lub porady. Osoba potrzebuj?ca powinna zg?osi? si? do O?rodka w swoim miejscu zamieszkania.

Ustawa o pomocy spo?ecznej wymienia osoby, do których w szczególno?ci adresowana jest pomoc spo?eczna. Do tej grupy nale?? m.in. mamy z ma?ymi dzie?mi, rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowuj?cy dzieci b?d? maj?cy trudno?ci wychowawcze, osoby bezrobotne, uzale?nione i ubogie.

Osoba zg?aszaj?ca si? do O?rodka mo?e liczy? na pomoc niematerialn? b?d? pomoc finansow?. W ramach pomocy niematerialnej o?rodki oferuj? konsultacje z pracownikiem socjalnym oraz poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, rodzinne. Niektóre O?rodki oferuj? terapi? psychopedagogiczn? lub terapi? integracji sensorycznej. W przypadku braku specjalisty na miejscu pracownicy socjalni pomog? znale?? inn? placówk? ?wiadcz?c? tak? pomoc.

W O?rodkach Pomocy Spo?ecznej prowadzone s? grupy wsparcia np. dla samotnych rodziców oraz warsztaty m.in. umiej?tno?ci wychowawczych czy gospodarowania bud?etem domowym. Rodziny mog? skorzysta? te? z pomocy wolontariusza w zakresie opieki nad dzieckiem czy za?atwienia spraw urz?dowych. Rodzina równie? mo?e uzyska? wsparcie asystenta rodziny. Wi?cej na temat astystenta rodziny mo?na przeczyta? tutaj >>    

Nale?y podkre?li?, ?e pomoc niematerialna jest bezp?atna i udzielana wszystkim osobom bez wzgl?du na posiadany dochód.

Ponadto O?rodki oferuj? pomoc niematerialn? w formie specjalistycznych us?ug opieku?czych. O takie us?ugi mog? ubiega? si? rodzice dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem oraz z upo?ledzeniem umys?owym. Odp?atno?? za us?ugi jest ustalana na podstawie dochodu rodziny.

Odr?bn? kategori? pomocy spo?ecznej stanowi? ?wiadczenia pieni??ne, których forma i wysoko?? jest zró?nicowana.

Je?li potrzebujesz pomocy w formie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla dziecka lub pomocy finansowej, skontaktuj si? z o?rodkiem pomocy spo?ecznej.

Pracownik socjalny wyja?ni, jakie s? kryteria dochodowe uprawniaj?ce do otrzymania ?wiadcze? i udzieli szczegó?owych informacji na temat procedury ich przyznawania. Konieczny b?dzie te? wywiad ?rodowiskowy w miejscu Twojego miejsca zamieszkania, podczas którego pracownik socjalny zbierze informacje na temat sytuacji materialnej, zdrowotnej i bytowej Twojej rodziny.

Decyzje w sprawach ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wydawane s? w formie pisemnej. W przypadku otrzymania decyzji, która Ci? nie satysfakcjonuje, masz prawo do z?o?enia odwo?ania.

Decyzja o udaniu si? po pomoc do o?rodka pomocy spo?ecznej mo?e by? dla Ciebie trudna. Pami?taj jednak, ?e szukanie pomocy nie jest niczym wstydliwym, a o?rodki s? powo?ane do pomocy osobom b?d?cym w trudnej sytuacji ?yciowej. Ponadto oferta o?rodków staje si? coraz bogatsza i bardziej adekwatna do rzeczywistych potrzeb osób szukaj?cych wsparcia, tak?e dzi?ki funduszom pozyskiwanym z Unii Europejskiej.

 

Opracowa?a: Alicja Teodorowicz