Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Partnerzy

Partnerzy tworz?cy Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci

Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci (LSPKMD) powsta? w 2007 roku i ma na celu skuteczn? ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbaniem.

W ramach LSPKMD instytucje pomocy spo?ecznej, ochrony zdrowia, placówki opieku?cze, policja, s?u?ba kuratorska oraz inne organizacje dzia?aj?ce na rzecz ochrony dzieci na danym obszarze wspó?pracuj? w zakresie identyfikacji i wsparcia rodziców ma?ych dzieci.

W obecnej chwili LSPKMD dzia?a na terenie nast?puj?cych warszawskich dzielnic: Bia?o??ka, Praga Po?udnie, Praga Pó?noc, Rembertów, Targówek, Wawer, Weso?a, ?oliborz, Mokotów, ?ródmie?cie, Ochota, Wola, Ursynów, Wilanów, W?ochy. Docelowo Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci ma by? realizowany w ca?ej Warszawie.

Na podstawie modelu wspó?pracy wypracowanego przez instytucje uczestnicz?ce w LSPKMD podobne dzia?ania s? podejmowane w innych miastach w Polsce, m.in. w Poznaniu.

W obecnej chwili w ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci dzia?aj? poszczególne instytucje w nast?puj?cych dzielnicach: