Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Poradnia internetowa

Poradnia internetowa

Je?li jeste? rodzicem/opiekunem dziecka w wieku od 0 do 6 lat i nie znalaz?a?/?e? na naszej stronie odpowiedzi na nurtuj?ce Ci? pytanie dotycz?ce wychowania Twojego dziecka, mo?esz skorzysta? z naszej poradni internetowej.

 

Napisz do nas na adres poradnia@dobryrodzic.pl.


 

Twój e-mail trafi do osoby z zespo?u programu Dobry Rodzic – Dobry Start, odpowiedzialnej za t? form? pomocy. Specjali?ci ró?nych dziedzin - psycholog, po?o?na, pedagog – odpowiedz? na Twój list.

Nie musisz podawa? swoich danych - odpowiemy na Twoj? wiadomo?? tak?e wtedy, gdy chcesz pozosta? anonimowa/y.

Odpowiedzi mo?esz spodziewa? si? w dni robocze w godzinach 9.00-16.00. Postaramy si? odpowiedzie? najszybciej, jak b?dzie to mo?liwe.